ro hu

Finanțări

Visegrad Funds

Finanțator: International Visegrad Fund
Data limită: Small Grants: March 1, June 1, September 1 and December 1 2015. Standard Grants: March 15 and September 15 2015.

1.1 Applicant

Any legal entity or nat­ural per­son world­wide is eli­gi­ble for fund­ing, pro­vided that the given project pro­posal deals with top­ics rel­e­vant to the Visegrad region and pro­motes coop­er­a­tion among project part­ners in the region. Preferences are given to appli­cants from non-governmental and non-profit orga­ni­za­tions,munic­i­pal­i­ties and local gov­ern­mentspub­lic schools and uni­ver­si­tiesresearch and sci­en­tific bod­ies and pub­lic insti­tu­tions in gen­eral with the excep­tion of orga­ni­za­tions directly funded from state budgets—e.g. insti­tu­tions of state admin­is­tra­tion, min­istries, embassies, cultural insti­tutes (Instytut Polski,Èeské cen­trum), etc.

1.2 Project partners

It is com­pul­sory to secure par­tic­i­pa­tion of sub­jects from at least three dif­fer­ent V4 coun­tries (an orga­nizer and at least two project part­ners); with the excep­tion of Cross-Border Cooperation where coop­er­a­tion of two coun­tries is suf­fi­cient (orga­nizer and a sin­gle project part­ner) and the Visegrad Strategic Program where all four V4 coun­tries must be rep­re­sented). Applicants are, how­ever, strongly encour­aged toinvolve project part­ners from all four Visegrad coun­tries. If coop­er­a­tion does not—or cannot—include all four par­ties, appli­cants are requested to give rea­sons. Similarly as with appli­cants, orga­ni­za­tions directly funded from state bud­get can­not be con­sid­ered valid project partners—e.g., insti­tu­tions of state administration, ministries, embassies, cul­tural insti­tutes (e.g. Slovenský inštitútMagyar kul­turális intézet, etc.).

1.3 Project topic or the so-called “Visegrad feature”

There are no pref­er­ences as of con­tent of a given project. Each project topic shall, how­ever, con­tain a rea­son­able Visegrad fea­ture, i.e., the project must deal with the Visegrad Group coun­tries or with Central Europe and its peo­ples. Priority is given to projects that cre­ate com­mon added value rather to projects which sim­ply just involve part­ners from sev­eral countries.

detalii...

Educația și conștientizarea publicului privind protecția mediului

Finanțator: Ministerul Mediului si Padurilor
Data limită: nincs dátum

Categorii de solicitanți eligibili

Sunt solicitanți eligibili organizațiile neguvernamentale - persoane juridice române, asociații sau fundații, înființate în baza Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările și completările ulterioare.

Cuantumul finanțării

(1)Finanțarea se acordă în cuantum de maximum 90% din valoarea totală eligibilă a proiectului și fără a se depăși suma maximă care poate fi acordată unui beneficiar în cadrul sesiunii de finanțare.

(2)Suma maximă care poate fi acordată este de 1.000.000 lei pentru fiecare proiect.

Criterii de eligibilitate a solicitanților

Solicitantul organizație neguvernamentală trebuie să îndeplinească următoarele criterii specifice:

a)să fie persoană juridică română;

b)actul constitutiv al organizației să cuprindă prevederi referitoare la protecția mediului;

c)să acționeze în nume propriu;

d)să nu fie radiat din Registrul asociațiilor și fundațiilor și să nu se afle în procedură de dizolvare sau lichidare;

e)să dispună de surse financiare proprii, în proporția solicitată de Autoritate, în vederea susținerii contribuției proprii;

f)să nu înregistreze datorii la bugetul de stat și bugetul local.

detalii...

Cofinantari pentru proiecte europene

Finanțator: Fundatia pentru Dezvoltarea Societatii Civile - FDSC
Data limită: nincs dátum

Fundația pentru o societate deschisă a lansat competiția Cofinanțări pentru proiecte europene prin programul „Making the Most of European Funds for Roma” finanțat de Open Society Foundations.

Scopul competiției este acordarea de asistență financiară organizațiilor non-guvernamentale beneficiare de proiecte finanțate din Fondul Social European (FSE) care contribuie direct la incluziunea socială a romilor. Asistența financiară vizează acordarea unei părți din contribuția pe care beneficiarii au obligația de a o asigura față de Autoritatea Contractantă.

 

detalii...

Google Grants - AsWOrds pentru organizatii

Finanțator: Google
Data limită: continua

Google Ad Grants este ramura non-profit a programului AdWords, instrumentul Google de publicitate online. Google Ad Grants le oferă organizațiilor non-profit posibilitatea de a-și promova misiunile și inițiativele pe Google.ro, acordându-le un credit lunar de 10.000 USD pentru publicitate în programul AdWords™.

detalii...

APEL pentru exprimarea interesului de a participa la activități de evaluare în cadrul Erasmus +

Finanțator: Agentia Nationala pentru Programe Comunitare in Domeniul Educatiei si Formarii Profesionale (ANPCDEFP)
Data limită: 31 decembrie 2020

Agenția Națională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale (Agenția) asigură, în România, gestionarea descentralizată a Programului Uniunii Europene pentru educație, formare, tineret și sport ERASMUS +.

În acest context, Agenția lansează apel deschis pentru manifestarea interesului de a participa la activități de evaluare aferente procesului de selecție a propunerilor de proiecte și procesului de evaluare a rapoartelor, respectiv produselor realizate în cadrul proiectelor implementate și finanțate în Programul Eramus +.

Evaluările realizate de experți vor presupune analiza proiectelor pe baza unor criterii și completarea, în una dintre limbile de comunicare ale Comisiei Europene (engleză, franceză sau germană) sau în limba română, a unei grile de evaluare furnizată de Comisia Europeană.

detalii...