ro hu

Finanțări

Surse de finantare: programe adresate societatilor comerciale - Intreprinderi inovatoare de tip start-up si spinoff

Finanțator: Guvernul Romaniei
Data limită: -

Acest tip de proiect se adresează întreprinderilor inovatoare cu o vechime de maximum 3 ani de tip start-up și spin-off ca potențiali beneficiari în cadrul Acțiunii 1.2.1: Stimularea cererii întreprinderilor pentru inovare prin proiecte de CDI derulate de întreprinderi individual sau în parteneriat cu institutele de CD și universități, în scopul inovării de procese și de produse în sectoarele economice care prezintă potențial de creștere din cadrul Axei prioritare 1 a POC.

  • Obiectiv: realizarea de produse, tehnologii/procese noi sau semnificativ îmbunătățite în scopul producției și comercializării.
  • Asistența financiară nerambursabilă pe proiect: max. 840.000,00 lei și nu poate depăși echivalentul în lei a 200.000,00 Euro, la data semnării contractului de finanțare, pe o perioadă de trei ani fiscali consecutivi, indiferent dacă ajutorul a fost acordat din surse naționale sau comunitare.
  • Pentru beneficiarii care își desfășoară activitatea în sectorul transportului rutier, valoarea totală a asistenței financiare nerambursabile este de max. 420.000 lei și nu poate depăși echivalentul în lei a 100.000 Euro, la data semnării contractului de finanțare, pe o perioadă de trei ani fiscali consecutivi, indiferent dacă ajutorul a fost acordat din surse naționale sau comunitare.
  • Valoarea grantului va reprezenta maxim 90% din valoarea totală a costurilor eligibile ale proiectului. Restul de 10% din costurile eligibile ale proiectului va reprezenta contribuția proprie a beneficiarului din fonduri private.
  • Domeniul de aplicare: domeniile și subdomeniile de specializare inteligentă și sănătate definite prin strategia CDI- conform Anexei 3.
  • Durata maximă admisă a unui proiect este de 24 luni. 

detalii...

Visegrad Funds

Finanțator: International Visegrad Fund
Data limită: Small Grants: March 1, June 1, September 1 and December 1 2015. Standard Grants: March 15 and September 15 2015.

1.1 Applicant

Any legal entity or nat­ural per­son world­wide is eli­gi­ble for fund­ing, pro­vided that the given project pro­posal deals with top­ics rel­e­vant to the Visegrad region and pro­motes coop­er­a­tion among project part­ners in the region. Preferences are given to appli­cants from non-governmental and non-profit orga­ni­za­tions,munic­i­pal­i­ties and local gov­ern­mentspub­lic schools and uni­ver­si­tiesresearch and sci­en­tific bod­ies and pub­lic insti­tu­tions in gen­eral with the excep­tion of orga­ni­za­tions directly funded from state budgets—e.g. insti­tu­tions of state admin­is­tra­tion, min­istries, embassies, cultural insti­tutes (Instytut Polski,Èeské cen­trum), etc.

1.2 Project partners

It is com­pul­sory to secure par­tic­i­pa­tion of sub­jects from at least three dif­fer­ent V4 coun­tries (an orga­nizer and at least two project part­ners); with the excep­tion of Cross-Border Cooperation where coop­er­a­tion of two coun­tries is suf­fi­cient (orga­nizer and a sin­gle project part­ner) and the Visegrad Strategic Program where all four V4 coun­tries must be rep­re­sented). Applicants are, how­ever, strongly encour­aged toinvolve project part­ners from all four Visegrad coun­tries. If coop­er­a­tion does not—or cannot—include all four par­ties, appli­cants are requested to give rea­sons. Similarly as with appli­cants, orga­ni­za­tions directly funded from state bud­get can­not be con­sid­ered valid project partners—e.g., insti­tu­tions of state administration, ministries, embassies, cul­tural insti­tutes (e.g. Slovenský inštitútMagyar kul­turális intézet, etc.).

1.3 Project topic or the so-called “Visegrad feature”

There are no pref­er­ences as of con­tent of a given project. Each project topic shall, how­ever, con­tain a rea­son­able Visegrad fea­ture, i.e., the project must deal with the Visegrad Group coun­tries or with Central Europe and its peo­ples. Priority is given to projects that cre­ate com­mon added value rather to projects which sim­ply just involve part­ners from sev­eral countries.

detalii...

Educația și conștientizarea publicului privind protecția mediului

Finanțator: Ministerul Mediului si Padurilor
Data limită: nincs dátum

Categorii de solicitanți eligibili

Sunt solicitanți eligibili organizațiile neguvernamentale - persoane juridice române, asociații sau fundații, înființate în baza Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările și completările ulterioare.

Cuantumul finanțării

(1)Finanțarea se acordă în cuantum de maximum 90% din valoarea totală eligibilă a proiectului și fără a se depăși suma maximă care poate fi acordată unui beneficiar în cadrul sesiunii de finanțare.

(2)Suma maximă care poate fi acordată este de 1.000.000 lei pentru fiecare proiect.

Criterii de eligibilitate a solicitanților

Solicitantul organizație neguvernamentală trebuie să îndeplinească următoarele criterii specifice:

a)să fie persoană juridică română;

b)actul constitutiv al organizației să cuprindă prevederi referitoare la protecția mediului;

c)să acționeze în nume propriu;

d)să nu fie radiat din Registrul asociațiilor și fundațiilor și să nu se afle în procedură de dizolvare sau lichidare;

e)să dispună de surse financiare proprii, în proporția solicitată de Autoritate, în vederea susținerii contribuției proprii;

f)să nu înregistreze datorii la bugetul de stat și bugetul local.

detalii...

Schema de Ajutor de Stat pentru sprijinirea investitiilor care promoveaza dezvoltarea regionala prin crearea de locuri de munca

Finanțator: Ministerul Finanțelor Publice - Oficiul de Plăți și Contractare Phare (CFCU)
Data limită: 31 decembrie 2020

A fost publicat documentul final privind instituirea uneiScheme de Ajutor de Stat (HG 332/2014) pentru sprijinirea investitiilor care promoveaza dezvoltarea regionala prin crearea de locuri de munca.
 
Beneficiari eligibili: intreprinderi din toate sectoarele economice, cu exceptia celor din domeniile: pescuit, acvacultura, productia primara, prelucrarea si comercializarea produselor agricole, sector siderurgic, constructii navale, fibre sintetice, transporturi, energie, etc.

detalii...

Cofinantari pentru proiecte europene

Finanțator: Fundatia pentru Dezvoltarea Societatii Civile - FDSC
Data limită: nincs dátum

Fundația pentru o societate deschisă a lansat competiția Cofinanțări pentru proiecte europene prin programul „Making the Most of European Funds for Roma” finanțat de Open Society Foundations.

Scopul competiției este acordarea de asistență financiară organizațiilor non-guvernamentale beneficiare de proiecte finanțate din Fondul Social European (FSE) care contribuie direct la incluziunea socială a romilor. Asistența financiară vizează acordarea unei părți din contribuția pe care beneficiarii au obligația de a o asigura față de Autoritatea Contractantă.

 

detalii...