ro hu

Finanțări

S-a lansat cererea de proiecte pentru cresterea calitatii serviciilor turistice

Finanțator: Ministerul Dezvoltarii si Prognozei
Data limită: continous

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Locuințelor lansează cererea deschisă de proiecte pentru Axa 5 a Regio-Programul Operațional Regional - Dezvoltarea durabilă și promovarea turismului, domeniul de intervenție 5.2. Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurii de turism pentru valorificarea resurselor naturale și creșterea calității serviciilor turistice.

În cadrul acestui domeniu de intervenție vor putea fi depuse proiecte care urmăresc: amenajarea obiectivelor turistice naturale cu potențial turistic; valorificarea potențialului turistic montan prin construirea infrastructurii necesare; dezvoltarea turismului balnear; reabilitarea, modernizarea și extinderea structurilor de cazare precum și a utilităților aferente; crearea, reabilitarea și extinderea infrastructurii de agrement, inclusiv a utilităților aferente.

detalii...

Lansarea cererii deschise de proiecte pentru domeniul major de intervenție 5.1 – „Restaurarea și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, precum și crearea/modernizarea infrastructurilor conexe” din cadrul Regio-programul operați

Finanțator: Ministerul Dezvoltarii si Prognozei
Data limită: continous

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Locuințelor lansează cererea deschisă de proiecte pentru axa prioritară 5 “Dezvoltarea durabilă și promovarea turismului” a REGIO-Programul Operațional Regional, domeniul major de intervenție 5.1 – „Restaurarea și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, precum și crearea/modernizarea infrastructurilor conexe”.

Proiectele eligibile în cadrul acestui domeniu vizează:


restaurarea, protecția și conservarea patrimoniului cultural mondial și modernizarea infrastructurilor conexe;
restaurarea, protecția și conservarea patrimoniului cultural național și modernizarea infrastructurii conexe, cu potențial turistic important în vederea introducerii lor în circuitul turistic;
restaurarea, protecția și conservarea patrimoniului cultural din mediul urban.
Alocarea financiară indicativă pentru domeniul major de intervenție 5.1 “Restaurarea și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, precum și crearea/modernizarea infrastructurilor conexe” este de 235.396.905 Euro, din care 200.087.369 Euro contribuție FEDR și 35.309.536 Euro contribuție națională (din surse publice).

detalii...

Programul National de Sprijinirea CONSTRUIRII DE LOCUINTE PROPRIETATE PERSONALÃ, CONFORM OUG NR. 51/2006

Finanțator: Ministerul Dezvoltarii si Prognozei
Data limită: continous

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice si Locuintelor derulează "Programul national de sprijinire a construirii de locuinte proprietate personală", prin acordarea de subventii de la bugetul de stat de 20% din valoarea locuintei construite, dar nu mai mult de 10.000 euro.

Cererile de subventie sunt adresate consiliilor locale de către solicitanti din raza administrativ-teritorială în care sunt amplasate terenurile pentru constructiile de locuinte.

Pentru determinarea cuantumului de subventie, consiliile locale au în vedere valoarea locuintei, stabilită prin însumarea cheltuielilor prezentate în devizul general al constructiei.

Propunerile anuale de subventii stabilite de către autoritătile publice locale se transmit Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice si Locuintelor, în vederea fundamentării proiectului bugetului de stat pentru anul în care se pun în functiune locuintele beneficiarilor de subventie.

Sumele reprezentând subventiile se alocă de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice si Locuintelor, la solicitarea fundamentată a consiliilor locale.

detalii...

Axa Prioritara 3 POS Mediu „Reducerea poluarii si minimizarea efectelor schimbarilor climatice prin reabilitarea sistemelor de incalzire urbana, vizand atingerea tintelor de eficienta energetica in zonele prioritare identificate”

Finanțator: Autoritatea de Management pentru POS Mediu - AM POS
Data limită: 31.12.2015

Cea de-a treia axă prioritară a POS Mediu vizează “Reducerea poluării și minimizarea efectelor schimbărilor climatice prin restructurarea și reabilitarea sistemelor de încălzire urbană pentru atingerea țintelor de eficiență energetică în localitățile cele mai afectate de poluare”.

Așa cum a fost descris în POS Mediu, statisticile arată că emisiile de poluanți atmosferici provenind de la instalațiile mari de ardere care utilizează combustibili fosili și care produc energie și căldură (prin co-generare) au un impact semnificativ asupra mediului. Aceste instalații emit concentrații ridicate de dioxid de sulf, oxizi de azot, pulberi, metale grele (care cauzează ploi acide și presupun un risc enorm pentru sănătatea populației, în special în marile zone industriale) și gaze cu efect de seră, precum dioxid de carbon și metan.

România trebuie să depună, în continuare, eforturi considerabile pentru reducerea emisiilor de SO2 în vederea conformării cu cerințele Protocolului de la Goteborg. Mai mult decât atât, până în 2013 trebuie înregistrate reduceri majore ale emisiilor de SO2, NOx și pulberi provenite de la instalațiile mari de ardere (IMA), în vederea conformării cu Directiva 2001/80/CE (o reducere de aproape 4 ori de la plafonul intermediar de 540000 tone în 2007 la 148000 tone în 2013).

Emisiile în aer ale poluanților proveniți de la IMA au impact deosebit de negativ asupra sănătății umane și mediului și reprezintă cea mai importantă parte a emisiilor totale de SO2 și NOx în zonele urbane, accentuând fenomenele de acidifiere și de formare a ozonului troposferic.
În 26 dintre cele mai mari localități din România , IMA sunt principalele surse de producere a energiei termice și a apei calde pentru populație, dar și principalele surse de poluare, din cauza combustibililor fosili utilizați în aceste instalații. (cărbune, păcură).

detalii...

POR - Inbunatatirea infrastructurii sociale - DMI 3.1 - Reabilitarea/ modernizarea/ echiparea infrastructurii serviciilor de sanatate(varianta consolidata)

Finanțator: Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Regional - AM POR
Data limită: 31.12.2013

Axa prioritară 3 “Îmbunătățirea infrastructurii sociale” vizează crearea premiselor necesare pentru asigurarea populației cu servicii esențiale, contribuind astfel la atingerea obiectivului european al coeziunii economice și sociale, prin îmbunătățirea infrastructurii serviciilor de sănătate, educație, sociale și pentru siguranță publică în situații de urgență.

Domeniul major de intervenție 3.1 – „Reabilitarea / modernizarea/ echiparea infrastructurii serviciilor de sănătate”

Obiectivul specific al acestui domeniu major de intervenție îl constituie îmbunătățirea calității infrastructurii serviciilor de asistență medicală și repartizarea teritorial - regională echilibrată a acestora pe teritoriul țării, pentru asigurarea unui acces egal al cetățenilor la serviciile de sănătate.

detalii...