ro hu

Finanțări
 

PNDR: Masura 313 Incurajarea activitatilor turistice
Data limită:  16 mai 2012
Data încărcării:  22 martie 2012, 11:33:09
Domeniu:  Turism (3); Dezvoltare regională (5)
Țara:  Romania
Sursa:  [apdrp.ro]

Obiectivele Măsurii 313 – Încurajarea activităților turistice

Măsura 313 „Încurajarea activităților turistice” se încadrează în Axa III –„Îmbunătățirea calității vieții în zonele rurale și diversificarea economiei rurale” și are ca obiectiv general dezvoltarea activităților turistice în zonele rurale care să contribuie la creșterea numărului delocuri de muncă și a veniturilor alternative, precum și la creșterea atractivității spațiului rural.

Obiectivele specifice se referă la:

 1. crearea și menținerea locurilor de muncă prin activități de turism, în special pentru tineri și femei;
 2. creșterea valorii adăugate în activități de turism;
 3. crearea, îmbunătățirea și diversificarea infrastructurii și serviciilor turistice;
 4. creșterea numărului de turiști și a duratei vizitelor.

Obiectivele operaționale se referă la:

 1. creșterea și îmbunătățirea structurilor de primire turistică la scară mică;
 2. dezvoltarea sistemelor de informare și promovare turistică;
 3. crearea facilităților recreaționale în vederea asigurării accesului la zonele naturale deinteres turistic.

Contribuția publică aferentă Măsurii 313 este de: 388.280.074 Euro din care 9.540.000 Euro reprezintă alocarea financiară aferentă schemei de garantare pentru IMM-uri:

 • contribuția Guvernului României – 20%
 • contribuția Uniunii Europene – 80%

Costul total, alcătuit din contribuția publică și contribuția privată, este de 597.353.960 Euro.

Cine poate beneficia de fonduri nerambursabile

Beneficiarii eligibili pentru sprijinul acordat prin Măsura 313 sunt:

 • Micro-întreprinderile (societăți comerciale cu capital social privat: SNC, SCS, SRL, SA)1 (vezi definiție dicționar), inclusiv societăți cooperative de gradul 1meșteșugărești și de consum care au prevăzute în actul constitutiv ca obiectiv desfășurarea/ dezvoltarea de activități ce vizează turismul rural, înființate conform legislației naționale în vigoare (Legea nr. 1/ 2005, privind funcționarea și organizarea cooperativei cu modificările și completările ulterioare).
 • Persoane fizice (neînregistrate ca agenți economici) care se vor angaja ca până la data semnării Contractului de finanțare să se autorizeze cu un statut minim de persoană fizică autorizată2 și să funcționeze ca micro-întreprindere, iar în situația în care, în urma autorizării, se modifică reprezentantul legal al proiectului, se vor depune toate documentele ce demonstrează transferul dreptului de reprezentare pentru noua formă de organizare juridică, această modificare neafectând respectarea criteriilor de eligibilitate și selecție ale Cererii de Finanțare.
 • Comunele prin reprezentanții lor legali conform legislației naționale în vigoare, precum și asociațiile de dezvoltare intercomunitară3 realizate doar între comune și înființate conform legislației naționale în vigoare (Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale cu modificările și completările ulterioare și Ordonanța Guvernului nr. 26/ 2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și completările ulterioare);
 • ONG-uri, definite conform legislației naționale în vigoare (Ordonanța Guvernului nr. 26/ 2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și completările ulterioare). Societățile cooperative de gradul 1 meșteșugărești și de consum care au prevăzute în actul constitutiv ca obiectiv desfășurarea/ dezvoltarea de activități ce vizează turismul rural sunt eligibile pentru a aplica proiecte generatoare de profit. Scopul și obiectivele societății cooperative prevăzute în statut trebuie să fie în conformitate cu activitățile care vizează proiectul, activități generatoare de profit.

Având în vedere faptul că activitatea de agroturism este o activitate practicată de membrii unei gospodării agricole, beneficiarii eligibili pentru acest tip de investiții vor fi doar cei care sunt sau vor fi organizați conform OUG 44/ 2008 privind desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale.

Reprezentantul legal al comunei este primarul (poate fi și Administratorul public pentru Comune și Asociații de Dezvoltare Intercomunitare, în conformitate cu Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale cu modificările și completările ulterioare).

Scopul și obiectivele asociației și fundației/ ADI prevăzute în statut, trebuie să fie în conformitate cu activitățile care vizează proiectul, activități de interes public și negeneratoare de profit.

DOVADA ÎNCADRĂRII ÎN CATEGORIA DE MICRO-ÎNTREPRINDERE SE FACE ÎN BAZA art. 4 al Legii nr. 346/ 2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, cu modificările și completările ulterioare: o întreprindere nu poate fi considerată microîntreprindere dacă cel puțin 25% din capitalul social ori din drepturile de vot ale acesteia sunt controlate, direct sau indirect, în comun ori cu titlu individual, de către una sau mai multe
organisme ori colectivități publice;
- datele utilizate pentru calculul numărului mediu de salariați, cifra de afaceri netă anuală și activele totale sunt cele raportate în situațiile financiare aferente exercițiului financiar precedent, aprobate de adunarea generală a acționarilor sau asociaților – art. 6 (1) al Legii nr. 346/ 2004. Dacă la întocmirea situațiilor financiare anuale întreprinderea nu se mai încadrează în plafoanele stabilite, aceasta nu își va pierde calitatea de întreprindere mică, mijlocie sau micro-întreprindere decât dacă depășirea acestor plafoane se produce în două exerciții financiare consecutive” (art. 6 (2) al Legii nr. 346/2004). Încadrarea în categoria de micro-îndreprindere se face pe baza Anexei 4.1 la Ghidul Solicitantului.

În cazul întreprinderilor nou înființate, ale căror situații financiare nu au fost aprobate, în condițiile legii, datele cu privire la numărul mediu anual de salariați, cifra de afaceri anuală netă și activele totale se determină în cursul exercițiului financiar și se declară pe propria răspundere de către reprezentantul întreprinderii art.6(3) al Legii nr. 346/ 2004, conform modelului prevăzut în anexele 1 și 2.

Finanțarea unui proiect depus în cadrul Măsurii 313 derulată prin PNDR este restricționată pentru următoarele categorii de beneficiari:

 • beneficiarii înregistrați în lista APDRP a debitorilor pentru Programul SAPARD și pentru FEADR, până la achitarea integrală a datoriei față de APDRP, inclusiv a majorărilor de întârziere;
 • beneficiarii care au contracte de finanțare reziliate pentru FEADR, din inițiativa APDRP, din cauza nerespectării clauzelor contractuale și rezilierea are o vechime mai mică de un an;
 • beneficiarii care se află în situații litigioase cu APDRP, până la finalizarea litigiului.

Condiții minime obligatorii pentru acordarea sprijinului

 • Micro-întreprinderile, atât cele existente, cât și cele nou înființate, trebuie să fie înregistrate și să-și desfășoare activitatea propusă prin proiect în spațiul rural (atât sediul social, cât și punctul de lucru trebuie să fie amplasate în mediul rural). Toti beneficiarii acestei măsuri trebuie să fie înregistrați și să-și desfășoare activitatea propusă prin proiect în spațiul rural.

Spațiul rural eligibil în accepțiunea Axei 3 și implicit a acestei măsuri, cuprinde totalitatea comunelor ca unități administrativ ‐ teritoriale împreună cu satele componente. Satele aparținătoare de orașe și zonele periurbane nu sunt eligibile.

O micro‐întreprindere este considerată nou înființată (start‐up) dacă este înființată în anul depunerii Cererii de Finanțare sau dacă nu a înregistrat activitate până în momentul depunerii acesteia, dar nu mai mult de 3 ani fiscali.

 • În cazul investițiilor în agroturism, beneficiarul/ membrul gospodăriei agricole trebuie să desfășoare o activitate agricolă în momentul aplicării.
 • Beneficiarul trebuie să demonstreze viabilitatea investiției.
 • Micro-întreprinderea să nu fie în dificultate (vezi definiție dicționar și Anexa 4.2 la Ghid).
 • Structurile de primire turistică rurale vor fi în conformitate cu normele de clasificare prevăzute în legislația națională în vigoare (Ordinul ministrului dezvoltării regionale și turismului nr. 1051/ 2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind eliberarea certificatelor de clasificare, a licențelor și brevetelor de turism cu modificările și completările ulterioare).
 • Pentru investiții noi, modernizare și extindere în cazul structurilor de primire turistică rurale, altele decât cele agroturistice, nivelul de confort și calitatea serviciilor propuse prin proiect trebuie să atingă standardul de calitate de minimum 3 margarete/ stele.
 • Pentru investiții în structuri de primire agro-turistică se va respecta definiția agroturismului dată în cadrul acestei fișe, iar nivelul de confort și calitatea serviciilor propuse prin proiect trebuie să atingă standardul de calitate de minimum o margaretă.
 • În cazul zonelor deja dezvoltate din punct de vedere turistic, este permisă doar modernizarea și extinderea structurilor de primire turistică, exceptând schimbarea destinației unei locuințe în structură de primire agroturistică (a se vedea Anexa nr. 9 la Ghid link www.apdrp.ro).

Acest criteriu de eligibilitate se aplică exclusiv componentei a) în sensul că în comunele cuprinse în Anexa 9 sunt permise doar modernizări și extinderi ale structurilor cu funcțiuni de cazare și de alimentație publică. Investițiile prevăzute în componenta b) sunt eligibile atât ca investiții noi, cât și ca modernizări/ extinderi. Referitor la schimbarea destinației locuințelor proprii în agropensiune, aceasta este singura investiție nouă permisă în comunele cuprinse în Anexa 9.

 • Construcția, modernizarea și extinderea clădirilor trebuie să respecte prevederile PUG.
 • Construcția, modernizarea și extinderea clădirilor trebuie să respecte/ păstreze arhitectura specifică locală (a se vedea Anexa 13 la Ghid privind elementele caracteristice ale tipologiilor arhitecturii specifice locale).

În cazul comunelor, asociațiilor de dezvoltare intercomunitară și ONG‐urilor se vor demonstra necesitatea și oportunitatea economică a investiției. ONG‐urile, comunele și ADI‐urile sunt beneficiari eligibili în condițiile în care aplică pentru proiecte de interes public și negeneratoare de profit, de tipul celor din componentele c si d.

 • Pentru investițiile noi în structurile de primire turistică, suprafața de teren aferentă structurii de primire turistică (inclusiv în structuri de primire agroturistică) trebuie să fie în conformitate cu prevederile legislației naționale în vigoare, în domeniul turismului în vederea evitării supraaglomerării și a fragmentării excesive a peisajului natural.
 • Angajament din partea beneficiarului că va introduce obiectivul investițional în circuitul turistic.
 • Beneficiarul sau responsabilul legal de proiect trebuie să facă dovada deținerii de aptitudini manageriale/ marketing sau în acord cu activitatea propusă prin proiect (experiență/ cursuri de formare profesională absolvite – cel puțin nivel de inițiere, cursuri de calificare, etc.) sau să le dobândească până la efectuarea ultimei plăți.

Reprezentantul legal trebuie să fie:
Persoana desemnată să reprezinte solicitantul în relația contractuală cu APDRP, conform legislației în vigoare.
Depunerea Cererii de Finanțare se poate face de orice altă persoană cu procură notarială de la persoana desemnată să reprezinte solicitantul conform legislației în vigoare.

 • Beneficiarul trebuie să prezinte toate avizele și acordurile necesare investiției respective.
 • Beneficiarul trebuie să prezinte avizele/ autorizațiile de mediu4 necesare investiției, să respecte după caz cerințele de mediu specifice investițiilor în perimetrul ariilor protejate sau să prezinte dovada că a făcut demersurile pentru a obține toate avizele și acordurile conform legislației în vigoare, în domeniul mediului. În situația în care beneficiarul nu prezintă toate autorizațiile solicitate înainte de semnarea contractului, proiectul devine neeligibil.
 • Beneficiarul trebuie să dovedească dreptul de proprietate asupra terenului pe care urmează să realizeze investiția sau dreptul de folosință pe o perioadă de cel puțin 10 ani.
 • Beneficiarul trebuie să declare pe propria răspundere că va asigura cofinanțarea proiectului.

Solicitantul va prezenta la depunerea Cererii de Finanțare sursa cofinanțării, documentele de la solicitant care dovedesc capacitatea și sursa de cofinanțare pot fi (unul sau mai multe dintre ele emise de instituții financiar - bancare):

 1. extras de cont bancar vizat și datat de bancă cu cel mult cinci zile lucrătoare înainte de data depunerii, în cazul cofinanțării prin surse proprii (autofinanțare) sau prin certificate de depozit nominative și dematerializate, cu o scadență mai mică sau egală cu trei luni față de data închiderii licitației de proiecte;
 2. extras de cont bancar vizat și datat de bancă cu cel mult cinci zile lucrătoare înainte de data depunerii în cazul existentei unor surse de cofinanțare de tipul: granturi, sponsorizări, donații, însoțit de un document care să ateste sursa respectivă, emis de organizația care a acordat-o;
 3. extras de cont bancar și formularul de achiziție titluri de stat, emise și vizate de bancă, în cazul cofinanțării prin titluri de stat cu o scadență mai mică sau egală de trei luni față de data închiderii licitației de proiecte;
 4. extrasul liniei de credit datat cu cel mult cinci zile lucrătoare față de data depunerii Cererii de Finanțare și Contractul de credit vizat de bancă, în cazul cofinanțării prin linie de credit cu o valabilitate de un an față de data lansării licitației de proiecte, deschis la o bancă;
 5. scrisoare de confort (certificat de confirmare de fonduri) cu o valabilitate de 120 zile de la data emiterii. Beneficiarul care își propune o activitate generatoare de profit, trebuie să declare pe propria răspundere faptul că suma totală a ajutorului public nerambursabil accesat de către acesta nu depășește 200.000 Euro pe o perioadă de până la 3 ani fiscali (vezi Anexa 4.3 la Ghid).

Beneficiarii acestei măsuri trebuie să respecte prevederile Ordinului MADR nr. 567/ 2008 pentru aprobarea Schemei de ajutor de minimis „Sprijinirea activităților economice în vederea diversificării economiei rurale și a creșterii calității vieții în spațiul rural”, modificat si completat.

ATENȚIE!
Este necesar ca beneficiarul să nu aibă:

 • fapte înscrise în cazierul fiscal,
 • înscrieri care privesc sancțiuni economico‐financiare în cazierul judiciar

și să respecte graficul de rambursare a datoriilor, dacă are datorii către bănci.

Tipuri de investiții și cheltuieli eligibile

Detalierea activităților eligibile potrivit codului CAEN se regăsește în Anexa 12.

Solicitantul poate avea codul CAEN ca activitate principală sau ca activitate secundară pentru investiția vizată prin proiect.

ATENȚIE! Pentru încadrarea corectă a activităților din proiect în codul CAEN , solicitanții vor consulta codul CAEN Revizuit 2 editat de Institutul Național de Statistică‐Centrul Național de Pregătire în Statistică care cuprinde detalierea activităților prevăzute în codurile CAEN.

a) Investiții în infrastructura de primire turistică:

 • construcția, modernizarea, extinderea și dotarea structurilor de primire turistică (structuri agroturistice și alte tipuri de structuri de primire turistică realizate de o micro-întreprindere) având până la 15 camere;
 • pentru investiții în structuri de primire turistică altele decât cele de agroturism, nivelul de confort și calitatea serviciilor propuse prin proiect, trebuie să atingă standardul de calitate de minimum 3 margarete/ stele;
 • pentru investițiile în agroturism, structura de primire turistică, nivelul de confort și calitatea serviciilor propuse prin proiect, trebuie să atingă standardul de calitate de minimum o margaretă.

IMPORTANT!

Conform normelor metodologice privind clasificarea structurilor de primire turistică, structurile de primire agro‐turistică vor avea maximum 8 camere. Celelalte investiții în tipuri de structuri de primire turistică cu funcțiuni de cazare vor prevede maximum 15 camere la finalizarea investiției, indiferent de tipul de investiție propusă prin proiect (modernizare, extindere, investiție nouă), cu excepția campingurilor, a satelor de vacanță și a popasurilor turistice.

ATENȚIE! Agroturismul este o îmbinare a activităților agricole cu serviciile turistice în interiorul unei gospodării agricole sau ferme, ce constituie o soluție complementară de suplimentare a veniturilor din agricultură, cu efecte pozitive atât de natură economică cât și socială, ce presupune contactul turistului cu activitățile gospodărești și asigurarea parțială a hranei din produse locale.

În cadrul pensiunilor agroturistice trebuie să se desfășoare cel puțin o activitate legată de agricultură, creșterea animalelor, cultivarea diferitelor tipuri de plante, livezi de pomi fructiferi, etc. La fundamentarea investiției în Studiul de Fezabilitate sau Memoriul Justificativ trebuie precizat specificul activității beneficiarului, ex.: culturi vegetale, legumicultură, pomicultură, ferme zootehnice, etc.

In cazul pensiunilor agroturistice (construcție nouă), la momentul aplicării, solicitantul va avea domiciliul în locația/gospodăria/comuna respectivă, iar la momentul finalizării investiției, beneficiarul trebuie să domicilieze permanent în locația/gospodăria în care s-a înființat pensiunea agroturistică (fie în aceeași clădire, fie în clădire independentă).

În cazul zonelor deja dezvoltate din punct de vedere turistic, este permisă doar modernizarea și extinderea structurilor de primire turistică, exceptând schimbarea destinației unei locuințe în structură de primire agroturistică.

De asemenea, vor fi susținute investițiile de racordare la utilitățile publice, achiziționarea de echipamente de producere a energiei din alte surse regenerabile decât bio-combustibii, ca parte componentă a proiectelor

ATENȚIE! Tipurile de structuri de primire turistică care pot fi finanțate prin această măsură sunt:

I. cu funcțiuni de cazare:
(a) vile,
(b) bungalow-uri,
(c) cabane turistice,
(d) campinguri, sate de vacanță, popasuri turistice, căsuțe tip camping, spații de campare,
(e) pensiuni turistice și pensiuni agroturistice.

Capacitatea de servire a mesei trebuie să fie dimensionată în acord cu capacitatea de cazare a respectivei structuri de primire turistică.

ATENȚIE! În cazul construcțiilor noi în structurile de primire turistică enumerate anterior, de la a) - d), suprafața de teren aferentă trebuie să fie de cel puțin 1000 mp7, iar în cazul celor prevăzute la litera e), suprafața de teren va fi cea prevăzută în legislația specifică din domeniul turismului, cu modificările si completările ulterioare (Ordinul ministrului dezvoltării regionale și turismului nr. 1051/ 2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind eliberarea certificatelor de clasificare, a licențelor și brevetelor de turism);

II. cu funcțiuni de alimentație - restaurante – exclusiv restaurante de tip familial/pensiune, cu specific (cramă, cu specific local), pescăresc și vânătoresc, grădină de vară (clasificate conform Ordinului ministrului dezvoltării regionale și turismului nr. 1051/ 2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind eliberarea certificatelor de clasificare, a licențelor și brevetelor de turism).

Structurile de primire turistică cu funcțiuni de alimentație publică (restaurante) eligibile în cadrul acestei măsuri pot fi atât dependente de structurile de primire turistică, cât și independente de acestea. Nivelul de confort și calitatea serviciilor propuse pentru structurile de primire turistică cu funcțiuni de alimentație publică (restaurante) trebuie să fie de minimum trei stele.

ATENȚIE! Restaurantele independente de structurile de cazare primesc clasificare din partea Ministerului de Resort, conform normelor de clasificare, doar dacă sunt situate în stațiuni turistice, așa cum sunt definite în HG 852/ 2008 pentru aprobarea normelor și criteriilor de atestare a stațiunilor turistice. Prin urmare, aceste tipuri de investiții sunt eligibile doar dacă sunt realizate în stațiunile turistice aparținând spațiului rural definit conform PNDR.

În cazul în care proiectul prevede investiții în structura de primire turistică și în activități recreaționale, iar aceste activități se regăsesc în criteriile suplimentare aferente structurii de primire turistică, toate cheltuielile vor fi decontate din anvelopa financiară a componentei a), iar proiectul nu va fi considerat un proiect combinat. Pentru ca un proiect care vizează investiții în comp. a) și comp. b) să fie considerat combinat, este nevoie ca solicitantul să dețină cod CAEN pentru investițiile de pe fiecare componentă.

ATENȚIE! Nivelul de confort și calitatea serviciilor propuse prin proiect trebuie să atingă standardul de calitate precizat în Ordinul ministrului dezvoltării regionale și turismului 1051/ 2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind eliberarea certificatelor de clasificare, a licențelor și brevetelor de turism. Astfel, sunt considerate cheltuieli eligibile, acele spații și dotări cuprinse în Anexele la normele metodologice – criterii obligatorii și suplimentare privind clasificarea structurilor turistice cu funcții de cazare din Ordinul 1051/ 2011.

b) Investiții în activități recreaționale

i. Investiții private în infrastructura turistică de agrement independentă sau dependentă de structura de primire turistică precum: amenajări de ștranduri și piscine, achiziționare de mijloace de transport tradiționale pentru plimbări, trasee pentru echitație, inclusiv prima achiziție de cai în scop turistic (cu excepția celor pentru curse și competiții) și asigurarea adăposturilor acestora (ca parte componentă a proiectului), rafting, etc.

Înființarea și amenajarea de trasee tematice constă în intervenții asupra unui traseu care să faciliteze accesul turiștilor către obiectivele turistice (exemplu: trasare și pietruire pentru alei, poteci, cărări, amplasare de indicatoare turistice, spoturi luminoase, panouri de direcționare, etc).

ATENȚIE! Mijlocul de transport tradițional reprezintă orice vehicul cu tracțiune animală (exemplu: sanie, trăsură) sau manuală (exemplu: barcă cu vâsle).

c) Investiții în infrastructură la scară mică precum centrele de informare, amenajarea de marcaje turistice, etc:

i. construirea, modernizarea și dotarea centrelor locale de informare în scopul promovării, prezentării și vizitării turistice;
ii. dezvoltarea de sisteme electronice locale de rezervare pentru structurile de primire turistică din spațiul rural, conectate la sistemele regionale și naționale;
iii. amenajarea de marcaje turistice, refugii turistice8 de utilitate publică, etc.;
iv. investiții legate de refacerea în scop turistic a vechilor trasee de cale ferată cu ecartament îngust, a amenajărilor complementare acestora (ex: construcții, plan înclinat, etc.), recondiționarea echipamentelor și utilajelor;
v. investiții legate de înființarea și amenajarea de trasee tematice (ex: “drumul vinului”, al ,,olăritului”, al „cioplitorilor în lemn”, etc.).

CONDIȚII de înființare a Centrelor Locale de Informare și Promovare Turistică – criterii, dotări și personal

Condițiile de înființare a Centrelor Locale de Informare și Promovare Turistică – criterii, dotări și personal – vor fi descrise în mod expres în cadrul Studiului de Fezabilitate/ Memoriului Justificativ cu obligativitatea de a fi îndeplinite toate criteriile menționate mai jos.

Nedetalierea și neîndeplinirea în totalitate a acestor condiții conduce la neeligibilitatea cheltuielilor aferente înființării centrelor locale de informare.

CRITERII obligatorii pentru centrele locale de informare și promovare turistică:

 1. a) Sediile centrelor locale de informare și promovare turistică trebuie să fie situate în centrul localităților, pe străzi cu circulație intensă, în clădiri independente sau la parterul unor imobile cu acces facil pentru turiști.
 2. b) Semnalizarea centrelor locale de informare și promovare turistică se face prin panou/ firmă luminoasă cu denumirea „CENTRU LOCAL DE INFORMARE TURISTICĂ”, obligatoriu la intrarea în centrul local de informare și promovare turistică, în loc vizibil.
 3. c) Drumul spre centrele locale de informare și promovare turistică este semnalizat corespunzător prin panouri, indicatoare și alte asemenea.
 4. d) În fața sau în imediata apropiere a centrului local de informare și promovare turistică trebuie amenajate locuri de parcare gratuită, maximum 3 locuri de parcare. În cazul în care acest lucru nu este posibil, locurile de parcare trebuie amplasate la o distanță de maximum 500 m față de centrul local de informare și promovare turistică.
 5. e) Centrele locale de informare și promovare turistică vor fi amplasate doar în comunele care sunt identificate în secțiunea a VIII-a - zone cu resurse turistice din Planul de Amenajare a Teritoriului Național ( Ordonanța de Urgență nr. 142 din 28 octombrie 2008 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național, Secțiunea a VIII- a, zone cu resurse turistice cu modificările și completările ulterioare).

DOTĂRI tehnice:

 1. 2 încăperi, din care una pentru primirea publicului (fiecare încăpere va avea între 15 și 25 mp);
 2. mijloace de telecomunicație: telefon fix și fax;
 3. 1 echipament hardware și software, acces la Internet;
 4. instalații, echipamente și dotări pentru asigurarea condițiilor de climatizare, siguranță la foc și antiefracție;
 5. grup sanitar;
 6. mijloace fixe de tipul mobilier, dotări de uz gospodăresc și protecția muncii, de bună calitate;
 7. utilizarea exclusivă a spațiului pentru activitatea centrului local de informare și promovare turistică și intrare separată, cu acces facil pentru turiști;
 8. materiale de informare și promovare utilizate în scopul dezvoltării și/ sau marketingului serviciilor turistice legate de turismul rural;
 9. spațiu amenajat pentru expunere corespunzătoare a materialelor de promovare;
 10. bază de date cu structurile de primire turistică locale și site propriu de promovare și informare, cu posibilitatea de legare la centrele naționale de promovare turistică cu accces on-line pentru colectarea și diseminarea informațiilor turistice.

Atenție: Cheltuielile privind materialele de informare și promovare vor fi eligibile prin intermediul componentei d), cu respectarea mențiunilor prevăzute în cadrul acestei componente.

Activitatea de promovare trebuie să vizeze zona turistică care include și locația solicitantului (sediul social, punctul de lucru).

RESURSE UMANE:

a. personal calificat (minimum 2 angajați) ca agent de turism sau ghid de turism care să asigure funcționarea centrului minimum 10 ore zilnic;

d) dezvoltarea și/ sau marketingul serviciilor turistice legate de turismul rural;

Elaborarea de materiale promoționale, precum prima editare a materialelor în scopul promovării acțiunilor turistice: broșuri de prezentare, panouri de informare, hărți, planuri ale localităților, ghiduri turistice, CD-uri, DVD-uri, postere, website-uri informare și/ sau promovare.

Atenție! Investițiile eligibile pentru această componentă se rezumă la materialele promoționale enumerate anterior. Toate materialele promoționale vor fi inscripționate cu textul: „Acest material promoțional se distribuie gratuit.” Conform Art. nr. 55 din Regulamentul (CE) nr.1974/ 2006 pentru toate tipurile de acțiuni, vor fi susținute cheltuielile cu:

 • achiziționarea de utilaje, echipamente, hardware, soft-uri, inclusiv achiziționarea în leasing a acestora, costurile de instalare și montaj;
 • costurile generale legate de întocmirea proiectului precum: taxe pentru arhitecți, ingineri și consultanți, Studii de Fezabilitate/ Memorii Justificative, taxe pentru eliberarea certificatelor, avizelor și autorizațiilor necesare implementării proiectelor, așa cum sunt ele menționate în legislația națională, achiziția de patente și licențe, în limita unui procent de 10% din valoarea totală a proiectului, iar pentru proiectele care nu prevăd construcții, în limita a 5%.

Tipuri de investiții și cheltuieli neeligibile

ATENȚIE! Finalizarea proiectului FEADR presupune ca beneficiarul să finalizeze atât partea de investiție suportată prin cheltuielile eligibile, cât și partea de investiție realizată din cheltuielile neeligibile.

Atenție!
Nu sunt eligibile investițiile în unitățile medico‐balneare și de recuperare (vezi Anexa 11), precum și investițiile din spațiul rural a căror valoare totală depășește 1,5 milioane Euro.

Atenție!
Prin această Măsură nu sunt eligibile investițiile privind achiziționarea de vehicule și ambarcațiuni autopropulsate.

Prin Măsura 313 nu sunt eligibile următoarele tipuri de cheltuieli:

 1. impozite și taxe fiscale;
 2. costuri operaționale, inclusiv costuri de întreținere și chirie;
 3. comisioane bancare, costurile garanțiilor și cheltuieli similare;
 4. achiziționare de echipament second – hand;
 5. investiții realizate de fermierii care au activitate de bază pescuitul și/ sau acvacultura;
 6. achiziționarea cailor pentru curse și competiții;
 7. cheltuieli generate de activitățile de creștere a cailor;
 8. achiziționarea de teren/ clădiri;
 9. achiziția de mijloace de transport pentru uz personal;
 10. achiziția de vehicule pentru transportul rutier de mărfuri pentru a presta servicii de transport în numele terților și de mijloace de transport pentru persoane, ca și activitate principală;
 11. TVA, cu excepția TVA-ului nedeductibil, în cazul în care este în mod real și definitiv suportat de către beneficiari, alții decât persoanele neimpozabile, conform art.71 (3), lit. a din Regulamentul (CE) nr.1698/ 2005;

IMPORTANT! TVA-ul este o cheltuială eligibilă din FEADR pentru persoana impozabilă (persoana fizică, grupul de persoane, instituția publică, persoana juridică, precum și orice entitate capabilă să desfășoare o activitate economică), care îndeplinește cumulativ condițiile:

 • nu este înregistrată în scopuri de TVA (plătitor de TVA);
 • TVA-ul este nerecuperabil;
 • este suportat în mod real și definitiv de către aceasta (nu recuperează TVA-ul de la bugetul de stat sau din alte surse).

ATENȚIE! Pentru beneficiarii publici care accesează Măsura 313, TVA-ul este cheltuială neeligibilă prin FEADR, conform art. 71(3) din Regulamentul 1698/ 2005, care indică în mod explicit această categorie ca fiind exclusă de la finanțarea cheltuielilor cu TVA-ul din acest fond. Autorități ale administrației publice locale sau entități publice finanțate integral din bugetele acestora, organismele neguvernamentale nonprofit, cu personalitate juridică pentru activitatea desfășurată fără scop patrimonial, își vor putea deconta sumele necesare acoperirii plății TVA, aferentă livrărilor de bunuri, prestărilor de servicii și execuției de lucrări, finanțate integral sau parțial din contribuția financiară a Uniunii Europene și/ sau din cofinanțarea aferentă, de la bugetul de stat în conformitate cu legislația în vigoare (OUG 74/ 2009).

 1. costuri de schimb valutar, taxe și pierderi ocazionate de schimburile valutare asociate contului euro APDRP;
 2. contribuția în natură;
 3. costurile aferente unui contract de leasing: taxa de management, dobânzi, prima de asigurare, etc.;
 4. costuri realizate înainte de aprobarea proiectului, cu excepția studiilor tehnice, a planurilor de afaceri și a studiilor de fezabilitate;
 5. costuri privind închirierea de mașini, utilaje, instalații și echipamente. Investițiile acestei măsuri trebuie să respecte prevederile din Hotărârea de Guvern nr. 224/ 2008 privind stabilirea cadrului general de implementare a măsurilor cofinanțate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală, cu modificările și completările ulterioare.

Valoarea maximă a fondurilor nerambursabile (intensitatea sprijinului)

 1. Pentru investițiile de interes public negeneratoare de profit, intensitatea sprijinului public nerambursabil va fi de până la 100% din totalul cheltuielilor eligibile și nu va depăși valoarea de 200.000 Euro/ proiect.
 2.  Pentru investițiile generatoare de profit, intensitatea ajutorului public nerambursabil va fi de până la:
  • 85% din totalul cheltuielilor eligibile și nu va depăși 100.000 Euro/ proiect în cazul proiectelor de investiții în agroturism;
  • 85% din totalul cheltuielilor eligibile și nu va depăși 200.000 Euro/proiect, în cazul proiectelor de investiții în activități recreaționale;
  • 50% din totalul cheltuielilor eligibile și nu va depăși 200.000 Euro/ proiect pentru alte tipuri de investiții în turismul rural.

Atenție!
Intensitatea ajutorului public nerambursabil se va aplica în funcție de regiunea în care solicitantul deține sediul social.

Important!
Proiectele depuse de unitățile administrativ ‐ teritoriale (comunele), asociațiile acestora și ONG‐urile se încadrează în categoria proiectelor de interes public și negeneratoare de profit.

ATENȚIE! Costurile eligibile, reprezentând investițiile de promovare aferente componentei d, trebuie să se încadreaze în limita a 10.000 Euro. Costurile eligibile reprezentând investițiile de creare site-uri web trebuie să se încadreze în limita a 5.500 Euro.

Bugetul indicativ al proiectului împreună cu planul financiar sunt exprimate în EURO.

Beneficiarii acestei măsuri vor primi tratament egal fără discriminare pe criterii de vârstă, sex, rasă, origine etnică, apartenență politică sau religioasă, etc.

ATENȚIE! Pentru a facilita accesarea fondurilor europene nerambursabile prin FEADR, solicitantul poate beneficia de fonduri în avans (conform prevederilor Regulamentului Consiliului (CE) nr. 1698/ 2005 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală, cu modificările și completările ulterioare, ale Regulamentului Comisiei (CE) nr. 1974/ 2006 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1698/ 2005, cu modificările și completările ulterioare și , respectiv, ale Hotărârii Guvernului nr. 224/ 2008 privind stabilirea cadrului general de implementare a măsurilor cofinanțate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală 2007 - 2013, cu modificările și completările ulterioare pentru demararea proiectului.

Valoarea minimă eligibilă a unui proiect este de 5.000 de Euro.

Criteriile de selecție ale proiectului

Proiectele prin care se solicită finanțare prin FEADR sunt supuse unui sistem de selecție, înbaza căruia fiecare proiect este punctat, conform următoarelor criterii de selecție:

Pentru componentele a) „Investiții în infrastructura de primire turistică” și b) „Investiții în activități recreaționale”:

 1. aplicantul nu a mai beneficiat de sprijin din alte fonduri comunitare pentru investiții similare în ultimii 3 ani;
 2. proiecte din zone cu potențial turistic ridicat, dar care nu sunt suficient dezvoltate din acest punct de vedere (vezi lista comunelor cu potențial turistic, Anexa 10 la Ghid, link www.apdrp.ro.);
 3. proiectele care prin activitatea propusă crează mai mult de un loc de muncă/ 25.000 Euro investiți;
 4. proiecte derulate de femei/ tineri cu vârsta până în 40 de ani la data depunerii proiectului;
 5. proiecte ce vizează activități recreaționale;
 6. proiecte care au în componență și investiții de producere a energiei din surse regenerabile utilizate în scopul desfășurării activității turistice;
 7. proiecte care prevăd, prin activitatea propusă, păstrarea și promovarea culturii tradiționale;
 8. proiecte de investiții în agroturism.

Pentru componentele c) „Investiții în infrastructura la scară mică precum centrele deinformare, amenajarea de marcaje turistice, etc.” și d) „Dezvoltarea și/ sau marketingulserviciilor turistice legate de turismul rural”:

 • proiecte incluse într-o strategie de promovare la nivel național/ regional/ județean sau local (de tip LEADER);
 • proiecte care acoperă o zonă omogenă alcătuită din cel puțin 3 comune și în care există minimum 15 acțiuni/ investiții de turism;
 • proiecte care contribuie la promovarea tradițiilor culturale.

Toate proiectele eligibile vor fi punctate în acord cu criteriile de selecție menționate mai jos. Investițiile suportate din cheltuieli neeligibile nu sunt luate în considerare în scorarea criteriilor de selecție.

Completarea si depunerea dosarului Cererii de Finanțare

Dosarul Cererii de Finanțare conține Cererea de Finanțare însoțită de anexele tehnice și administrative conform listei documentelor, legate într-un singur dosar, astfel încât să nu permită detașarea și/ sau înlocuirea documentelor.

Formularul standard al Cererii de Finanțare este prezentat în Anexa 1 la prezentul Ghid și este disponibil, în format electronic, la adresa www.apdrp.ro

ATENȚIE! Cererea de Finanțare trebuie însoțită de anexele prevăzute în modelul standard. Anexele Cererii de Finanțare fac parte integrantă din aceasta.

Completarea Cererii de Finanțare

Completarea Cererii de Finanțare, inclusiv a anexelor acesteia, se va face conform modelului standard. Modificarea modelului standard (eliminarea, renumerotarea secțiunilor, anexarea documentelor suport în altă ordine decât cea specificată, etc.) poate conduce la respingerea

Dosarului Cererii de Finanțare pe motiv de neconformitate administrativă.

Cererea de Finanțare trebuie redactată pe calculator, în limba română. Nu sunt acceptate Cereri de Finanțare completate de mână. Dosarul Cererii de Finanțare va cuprinde în mod obligatoriu un opis, cu următoarele
Nr. crt. Titlul documentului Nr. Pagină (de la..... până la.....)

Pagina opis va fi pagina cu numarul 0 a Cererii de Finanțare. Cererea de Finanțare trebuie completată într-un mod clar și coerent pentru a înlesni procesul de evaluare a acesteia. În acest sens, se vor furniza numai informațiile necesare și relevante, care vor preciza modul în care va fi atins scopul proiectului, avantajele ce vor rezulta din implementarea acestuia și în ce măsură proiectul contribuie la realizarea obiectivelor programului.

La întocmirea Cererii de Finanțare se va utiliza cursul de schimb EURO – RON publicat pe pagina web a Băncii Central Europene (www.ecb.int), la următoarea secțiune: http:www.ecb.int/stats/exchange/eurofxref/html/index.en.html – la data întocmirii Studiului de Fezabilitate/ Memoriului Justificativ.

ATENȚIE! Pentru a facilita accesarea fondurilor europene nerambursabile prin FEADR, solicitantul poate beneficia de fonduri în avans pentru demararea proiectului.

Beneficiarul poate opta pentru obținerea unui avans prin bifarea căsuței corespunzătoare în Cererea de Finanțare.

Beneficiarul care nu a solicitat avans la data depunerii Cererii de Finanțare, are posibilitatea de a solicita obținerea avansului ulterior semnării Contractului de Finanțare FEADR și cu condiția să nu depășească data depunerii primului dosar al Cererii de plată la Autoritatea Contractantă.

Avansul se recuperează la ultima tranșă de plată.

Depunerea dosarului Cererii de Finanțare

Dosarul Cererii de Finanțare cuprinde Cererea de Finanțare completată și documentele atașate (conform Listei Documentelor – partea E din Cererea de Finanțare). Originalul și o copie a Cererii de Finanțare, împreună cu formatul electronic (CD) și cu documentele în original (pentru care a atașat copii) se depun la Oficiul Județean de Plăți pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit (OJPDRP) al județului unde are loc implementarea proiectului.

Fiecare exemplar din Cererea de Finanțare va fi legat, paginat și opisat, cu toate paginile numerotate manual în ordine de la 1 la n în partea dreaptă sus a fiecărui document, unde n este numărul total al paginilor din dosarul complet, inclusiv documentele anexate, astfel încât să nu permită detașarea și/ sau înlocuirea documentelor. Opisul va fi numerotat cu pagina 0.

Fiecare pagină va purta ștampila solicitantului (semnătura, în cazul persoanelor fizice).

Important! Va fi atașată o copie electronică (prin scanare) a Studiului de Fezabilitate/ documentației de avizare pentru lucrări de intervenții, ca și a tuturor documentelor atașate Cererii de Finanțare, salvate ca fișiere distincte cu denumirea conform listei documentelor (secțiunea specifică E din Cererea de Finanțare). Scanarea se va efectua după finalizarea dosarului (paginare, mențiunea „copie conform cu originalul” etc.), înainte de a fi legat, cu o rezoluție de scanare maximă de 300 dpi (recomandat 150 dpi) în fișiere format PDF.

Denumirile fișierelor nu trebuie să conțină caractere de genul: “~ " # % & * : < > ? / { | }”, nu trebuie să conțină două puncte succesive “..”. Numărul maxim de caractere ale denumirii unui fișier nu trebuie să fie mai mare de 128, iar numărul maxim de caractere ale denumirii unui director de pe CD nu trebuie să fie mai mare de 128 de caractere. Piesele desenate care depășesc formatul A3, se pot atașa salvate direct în format .pdf, la care se va adăuga declarația proiectantului privind conformitatea cu planșele originale din Cererea de Finanțare.

În cazul în care proiectul este amplasat pe teritoriul mai multor județe, acesta va fi depus la Oficiul Județean pe raza căruia investiția este predominantă din punct de vedere valoric. Dosarele Cererilor de Finanțare sunt depuse personal de către responsabilul legal, așa cum este precizat în formularul Cererii de Finanțare, sau de către un împuternicit prin procură legalizată (în original) al responsabilului legal, la OJPDRP, înaintea datei limită care figurează în licitația de proiecte.

Solicitantul trebuie să depună Cererea de Finanțare împreună cu toate anexele completate, în 2 exemplare (1 original și 1 copie). Exemplarele vor fi marcate clar, pe copertă, în partea superioară dreaptă, cu „ORIGINAL”, respectiv „COPIE”, împreună cu documentele originale (pentru care a atașat copii). Solicitantul trebuie să se asigure că rămâne în posesia unui exemplar complet al Dosarului Cererii de Finanțare, în afara celor 2 exemplare pe care le depune.

Pentru acele documente originale care rămân în posesia solicitantului (ex: act de proprietate, bilanț contabil vizat de administrația financiară), copiile se vor confrunta cu originalul de către expertul care realizează conformitatea, va face mențiunea „Conform cu originalul”, datează și semnează.

Termen limita: 16 mai 2012

Informatii suplimentare