ro hu

Finanțări
 

POS Mediu, Axa 4: Implementarea Sistemelor Adecvate de Management pentru Protectia Naturii - Sesiunea de proiecte 5/2012
Data limită:  6 iulie 2012
Data încărcării:  21 mai 2012, 11:47:10
Domeniu:  Protecția mediului (8)
Țara:  Romania
Sursa:  [posmediu.ro]

Obiectivele specifice POS Mediu sunt

 1. Îmbunătățirea calității și a accesului la infrastructura de apă și apă uzată, prin asigurarea serviciilor de alimentare cu apă și canalizare în majoritatea zonelor urbane până în 2015 și stabilirea structurilor regionale eficiente pentru managementul serviciilor de apă/apă uzată.
 2. Dezvoltarea sistemelor durabile de management al deșeurilor prin îmbunătățirea managementului deșeurilor și reducerea numărului de zone poluate istoric în minimum 30 de județe până în 2015.
 3. Reducerea impactului negativ asupra mediului și diminuarea schimbărilor climatice cauzate de sistemele de încălzire urbană în cele mai poluate localități până în 2015.
 4. Protecția și îmbunătățirea biodiversității și a patrimoniului natural prin sprijinirea managementului ariilor protejate, inclusiv prin implementarea rețelei Natura 2000.
 5. Reducerea riscului de producere a dezastrelor naturale cu efect asupra populației, prin implementarea măsurilor preventive în cele mai vulnerabile zone până în 2015.

Pentru realizarea acestor obiective s-au identificat următoarele Axe Prioritare de finanțare

 • Extinderea și modernizarea infrastructurii de apă și apă uzată (Total aproximativ 3,14 miliarde Euro, din care grant UE 2,8 miliarde Euro)
 • Dezvoltarea sistemelor de management integrat al deșeurilor și reabilitarea siturilor contaminate istoric (1,1 miliarde Euro, din care grant UE aproximativ un miliard Euro)
 • Reducerea poluării și diminuarea efectelor schimbărilor climatice prin restructurarea și reabilitarea sistemelor de încălzire urbană pentru atingerea țintelor de eficiență energetică în localitățile cele mai afectate de poluare (388 milioane Euro, din care grant UE 229 milioane Euro)
 • Implementarea sistemelor adecvate de management pentru protecția naturii (191,1 milioane Euro, din care grant UE 172 milioane Euro)
 • Dezvoltarea infrastructurii adecvate de prevenire a riscurilor naturale în zonele cele mai expuse la risc (315 milioane Euro, din care grant UE 270 milioane Euro)
 • Asistență Tehnică (144 milioane Euro, din care grant UE 130 milioane Euro).

Programul acoperă perioada 2007-2013, dar obiectivele sale urmăresc nevoile de dezvoltare ale României după anul 2013. Având în vedere legătura strânsă dintre mediu și toate celelalte sectoare economice și sociale, POS Mediu a fost elaborat în strânsă colaborare cu celelalte programe operaționale și s-a avut în vedere evitarea suprapunerilor, realizarea complementarității între programe și conformitatea cu obiectivele Strategiei de la Lisabona. POS Mediu va contribui la îndeplinirea obligațiilor României în sectorul de mediu, oferind oportunități de investiții în toate regiunile țării.

Termenul pentru depunerea propunerilor de proiecte este 6 iulie 2012.

Strategia de finanțare

Această axă prioritară are ca obiective conservarea diversității biologice, a habitatelor naturale, a speciilor de floră și faună sălbatică, precum și asigurarea unui management eficient al ariilor naturale protejate și, în special, al rețelei ecologice Natura 2000. Finanțarea măsurilor pentru atingerea acestor obiective se asigură din fonduri nerambursabile ale Uniunii Europene (FEDR) și de la bugetul de stat.

Proiectele finanțate în acest sector vizează asigurarea unui management corespunzător al ariilor naturale protejate și implicit, stoparea pierderii biodiversității și a resurselor naturale. O atenție deosebită se va acorda implementării Directivelor Europene Păsări și Habitate, prin stabilirea rețelei ecologice Natura 2000. Proiectele trebuie să demonstreze aplicarea principiului dezvoltării durabile pentru ariile naturale protejate și să vizeze cu precădere conservarea speciilor și habitatelor de importanță comunitară precum și modul în care acest lucru s-a realizat (întocmirea documentelor de raportare).

În fundamentarea măsurilor de protecție trebuie să se plece de la prevederile celor două directive și a legislației comunitare subsecvente (decizii, recomandări etc.) care precizează că măsurile adoptate trebuie să țină seama de condițiile economice, sociale și culturale locale. Creșterea gradului de conștientizare a populației cu privire la protecția biodiversității este de asemenea, un element esențial pentru finanțarea proiectelor, în condițiile în care este justificată contribuția față de obiectivul de conservare.

Complementaritatea cu alte programe de finanțare

Axele prioritare ale POS Mediu sunt complementare altor intervenții cheie din alte Programe Operaționale (POS Competitivitate, Programul Operațional Regional, POS Dezvoltarea Resurselor Umane), precum și celor finanțate prin Programul Național de Dezvoltare Rurală și Programul Operațional pentru Pescuit.

Obiectivele vizate de Axa Prioritară 4 - ”Implementarea sistemelor adecvate de management pentru protecția naturii”, mai cu seamă implementarea măsurilor de conservare a biodiversității ce impun restricții asupra proprietarilor de terenuri de pe teritoriul ariilor naturale protejate, sunt strâns legate de măsurile de compensare pentru aceștia. Proiectarea și implementarea măsurilor de compensare vor fi rezultatul unor acțiuni coordonate între autoritățile publice centrale responsabile, în vederea securizării plăților compensatorii, conform Regulamentului Consiliului nr.1698/2005 privind FEADR și Regulamentului Consiliului nr. 1198/2006 privind FEP, referitor la activitățile care servesc conservării mediului.

Anumite investiții pentru ariile naturale protejate așa cum sunt descrise în POR, Axa Prioritară 5 – ”Dezvoltarea durabilă a turismului regional și local”, nu sunt eligibile pentru finanțare în cadrul acestei axe.

Activitățile privind elaborarea și implementarea planurilor de management pentru ariile protejate sunt eligibile, dar nici una din acțiunile privind pescuitul nu este eligibilă. Acestea din urmă sunt incluse în Programul Operațional pentru Pescuit, finanțat din Fondul European pentru Pescuit.

Alte intervenții urmărind îmbunătățirea calității mediului sunt finanțate din POS Transport (dezvoltarea durabilă a sectorului de transport), Dezvoltarea Resurselor Umane (introducerea educației de mediu în programa școlară, programe de instruire pentru întreprinderi în domeniul dezvoltării durabile și protecției mediului), POS Competitivitate (etichetarea ecologică, introducerea standardelor de mediu, promovarea utilizării resurselor energetice reutilizabile), PNDR (măsuri privind agro-mediul și împădurirea, dezvoltarea agriculturii ecologice, îmbunătățirea managementului solului).

Alocarea financiară

Pentru perioada 2007-2013, fondurile alocate pentru finanțarea proiectelor din Axa prioritară 4 a POS Mediu – “Implementarea sistemelor adecvate de management pentru protecția naturii” se ridică la aproximativ 191,1 milioane Euro, din care aproximativ 172 milioane Euro reprezintă finanțare din Fondul European de Dezvoltare Regională și aproximativ 19,1 milioane Euro cofinanțare de la bugetul de stat.

Alocarea financiară orientativă, pe ani, pentru această axă este prezentată în tabelul de mai jos.

An TOTAL în Euro, din care: Contribuție UE în Euro (FEDR) Cofinanțare națională în Euro (buget de stat)
2008 18.630.096 16.767.086 1.863.010
2009 18.990.907 17.091.816 1.899.091
2010 31.871.850 28.684.665 3.187.185
2011 38.879.082 34.991.174 3.887.908
2012 39.644.873 35.680.386 3.964.487
2013 43.081.740 38.773.56 4.308.174
TOTAL 191.098.548 171.988.693 19.109.855

  
Din totalul fondurilor alocate pentru finanțarea în cadrul POS „Mediu” (191,1 milioane Euro), Axa Prioritară 4 - Implementarea sistemelor adecvate de management pentru protecția naturii - fondurile rămase disponibile sunt de aproximativ 52 milioane de euro.

Prin Axa Prioritara 4 nu se finanțează proiecte majore așa cum sunt ele definite potrivit legislației comunitare și naționale în vigoare.

Eligibilitatea solicitanților/partenerilor

Solicitantul eligibil este entitatea care îndeplinește următoarele criterii (se aplică și în cazul partenerilor în cazul în care aceștia implementează activități din proiect):

Face parte din categoria de beneficiari menționată în POS Mediu - Axa Prioritară 4

Solicitantul/partenerul face parte din următoarele categorii:

 • Administratorii și custozii ariilor naturale protejate care au personalitate juridică proprie;
 • APM-uri, ARPM-uri, ANPM, MMP – Direcția Biodiversității (DB);
 • Autorități ale administrației publice;
 • Organizații neguvernamentale (Asociații și Fundații), care să aibă prevăzut în actul constitutiv atribuții de protecția mediului și/sau protecția naturii și care să fie constituite în conformitate cu prevederile O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și completările ulterioare, inclusiv filiale ale asociațiilor și fundațiilor internaționale înregistrate în conformitate cu legislația în vigoare în România;
 • Institute de cercetare;
 • Universități;

Îndeplinește următoarele condiții de natură instituțională, legală și financiară

1. Solicitantul/partenerul este o entitate cu personalitate juridică, constituită conform legii, înregistrată fiscal în România și/sau în statele membre ale Uniunii Europene, (cu condiția, în cazul parteneriatului, desemnării ca lider al parteneriatului a unei entități înregistrate fiscal în România, vezi O.U.G.nr.64/2009, art. 23 și următ.). Forma de constituire a solicitantului/partenerului corespunde prevederilor legale în vigoare aplicabile fiecăreia dintre categoriile listate mai sus.

2. Solicitantul/partenerul nu se încadrează într-una din situațiile de mai jos:
a. este în incapacitate de plată, în stare de insolvență conform prevederilor Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, respectiv conform prevederilor Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenței, cu modificările și completările ulterioare, după caz;
b. este în stare de faliment, lichidare, are afacerile conduse de un administrator judiciar sau activitățile sale comerciale sunt suspendate ori fac obiectul unui aranjament cu creditorii sau este într-o situație similară cu cele anterioare, reglementată prin lege, ori face obiectul unei proceduri legale pentru declararea sa în una din situațiile prevăzute anterior;
c. nu și-a îndeplinit obligațiile de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale către bugetele componente ale bugetului general consolidat si bugetului local, în conformitate cu prevederile legale în vigoare în România;
d. este declarat într-o situație gravă de încălcare a prevederilor legislației privind achizițiile publice și/sau a obligațiilor asumate printr-un contract/acord de finanțare din fonduri publice;
e. a suferit condamnări definitive datorate unei conduite profesionale îndreptată împotriva legii, decizie formulată de o autoritate de judecată care are forță de res judicata (ex. împotriva căreia nu se poate face recurs);
f. este vinovat de grave greșeli profesionale pe care autoritatea contractantă le poate dovedi prin orice mijloace.

3. Reprezentantul legal al solicitantului/partenerului nu se află într-una din situațiile de mai jos:

 • a suferit condamnări definitive din cauza unei conduite profesionale îndreptate împotriva legii, decizie formulată de o autoritate de judecată care are forță de res judicata (ex. împotriva căreia nu se poate face recurs);
 • a fost subiectul unei judecăți de tip res judicata pentru fraudă, corupție, implicarea în organizații criminale sau în alte activități ilegale, în detrimentul intereselor financiare ale Comunității Europene.

În sensul pct. 2 și 3 solicitantul/partenerul va completa, semna și depune declarația de eligibilitate conform specificațiilor din formularul anexa E.1.1.

4. Solicitantul /partenerul îndeplinește, după caz, următoarele condiții specifice:
a) În cazul în care solicitantul/partenerul este o Agenție de Protecție a Mediului sau o autoritate publică, se va face dovada separării atribuțiilor de implementare a proiectului de atribuțiile de autorizare a proiectului (acte de reglementare aferente procesului de Evaluare a Impactului asupra Mediului, inclusiv cele referitoare la legislația privind rețeaua Natura 2000, autorizație de construcție etc.). Această condiție este aplicabilă și în cazul partenerilor.
b) În cazul în care solicitantul este altă entitate decât administratorul/custodele ariei protejate care face subiectul propunerii de proiect, solicitantul este eligibil dacă îndeplinește una din condițiile de mai jos:

 • există acordul scris necondiționat al administratorului/custodelui pentru realizarea proiectului (conform anexei E.1.5.), vezi nota de mai jos;
 • administratorul sau custodele este partener în proiect.

c) În cazul în care o arie protejată nu are structură de administrare constituită/ nu este atribuită în custodie, solicitantul este eligibil numai dacă îndeplinește una din condițiile de mai jos:

 • există acordul scris al autorității competente de mediu pentru realizarea proiectului (cf anexei E.1.5.), vezi nota din text, de mai jos;
 • autoritatea competentă de mediu este partener în proiect.

d) În cazul în care beneficiarul și/sau partenerul implementează ei înșiși o parte sau toate activitățile proiectului, ei trebuie să dovedească faptul că dețin personal calificat (experții vor avea cel puțin 3 ani experiență în domeniul relevant pentru activitatea pe care o desfășoară).
e) Solicitanții pot încheia parteneriate cu respectarea prevederilor O.U.G. nr. 64/2009 și ale H.G. nr.218/2012.

Excepție: În cazul proiectelor naționale, este necesar doar acordul autorității responsabile cu managementul ariilor naturale protejate (cu excepția proiectelor depuse de aceasta).

Notă:
Administratorul, custodele sau autoritatea competentă are obligația de a se asigura că între proiectele depuse pentru aceeași arie nu există suprapuneri de activități (pentru evitarea dublei finanțări).

Eligibilitatea proiectelor

Proiectul propus pentru finanțare în cadrul POS Mediu este considerat eligibil dacă îndeplinește următoarele criterii:

1. Proiectul include una sau mai multe din categoriile de activități menționate în POS Mediu, Axa Prioritară 4 - „Implementarea sistemelor adecvate de management pentru protecția naturii”, după cum urmează:

A. Elaborarea/revizuirea planurilor, strategiilor și a măsurilor de management ale ariilor naturale protejate și alte activități conexe (activități preliminare măsurilor concrete de investiții sau conservare)

 • Elaborarea sau revizuirea planurilor de management și a altor documente aferente activității specifice de management al ariilor naturale protejate;
 • Realizarea la nivel național a seturilor de măsuri de management pentru conservarea habitatelor și speciilor de importanță comunitară;
 • Elaborarea de studii (inclusiv studii socio-economice), inventarieri, cartografiere (inclusiv realizarea seturilor de date spațiale conform Anexei 1 pct I.9, din OUG nr 4/2010 în vederea raportării conform Directivei INSPIRE);
 • Elaborarea metodologiilor și planurilor pentru monitorizarea stării de conservare a habitatelor și speciilor de importanță comunitară/națională, inclusiv a metodologiilor și planurilor privind paza arealelor în care se află specii și habitate de importanță comunitară afectate de activități antropice, etc.

B. Investiții în infrastructură pentru uz public orientate spre protecția și gestionarea mediului în ariile naturale protejate

 • arcaje, poteci, punți, observatoare, centre de vizitare, puncte de informare și alte tipuri de infrastructură destinate managementului ariei/ariilor naturale protejate sau informării vizitatorilor.

C&D. Activități privind menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare a speciilor și habitatelor

 • Lucrări de reconstrucție ecologică, refacerea conectivității prin crearea de coridoare ecologice Natura 2000 pentru asigurarea dispersiei populațiilor speciilor, implementarea de măsuri pentru managementul și monitorizarea speciilor și habitatelor de importanță comunitară /națională etc.
 • Acțiuni care au ca scop reducerea fragmentării arealelor/refacerea populațiilor speciilor de floră și faună de importanță comunitară /națională periclitate prin coridoare ecologice care să asigure coerența rețelei Natura 2000 contribuind la menținerea biodiversității biologice, măsuri privind speciile invazive etc.

E. Activități de consultare, conștientizare și informare

 • Planificarea si organizarea activitatilor de constientizare, pregatirea materialelor de informare si constientizare pentru sustinerea activitatilor concrete de constientizare (evenimente, seminarii, conferinte, si altele de acelasi tip), etc.

F. Activități de instruire și creștere a capacității instituționale de gestionare a ariilor naturale protejate

 • Organizarea și desfășurarea sesiunilor de instruire (seminarii, grupuri de lucru etc.) având ca scop creșterea competențelor personalului din structura de management a unei arii protejate sau a unei autorități cu responsabilități în domeniul protecției mediului (MMP, ANPM, APM-uri/ARPM-uri) în vederea asigurării stării favorabile de conservare a habitatelor și speciilor de importanță comunitară sau națională;
 • Achiziția de echipamente și software, doar în cazul în care este justificată contribuția lor efectivă pentru întărirea capacității instituționale a organizațiilor responsabile cu managementul ariilor protejate.

2) Perioada de implementare este cuprinsă între 01.01.2007 și 31.12.2015. Durata unui proiect nu trebuie să depășească 30 luni .

3) Proiectul îndeplinește, după caz, următoarele condiții specifice:

 • Proiectul vizează activități care determină efecte directe și/sau indirecte asupra conservării speciilor și/sau habitatelor de importanță comunitară și/sau națională prevăzute în OUG 57/2007, cu modificările și completările ulterioare, respectiv specii și habitate de importanță comunitară și națională pentru care a fost declarată aria naturală protejată;
 • Proiectele trebuie să includă cel puțin o activitate identificată conform categoriilor A sau C&D pentru fiecare arie naturală protejată vizată de proiect;
 • În cazul în care, pentru aria naturală protejată din proiect, nu există un plan de management (care are la bază studii de inventariere pentru habitate/specii) în curs de elaborare de către custode/administrator sau elaborat și depus spre aprobare la autoritatea competentă (în proiect va fi precizat nr. de înregistrare), includerea unei activități privind elaborarea planului de management (rezultatul final fiind planul de management aprobat de autoritatea competentă) este o condiție obligatorie (cu excepția proiectelor naționale); Planul de management elaborat prin proiect trebuie finalizat cu cel puțin 6 luni înainte de sfârșitul proiectului.
 • Centrele de vizitare vor fi prevăzute numai pentru deservirea ariilor naturale protejate ce dispun de o structură de administrare, constituită potrivit prevederilor legale în vigoare, exceptând cazurile în care se propune realizarea obiectivelor de investiții pentru care studiul de fezabilitate s-a realizat prin finanțare POS Mediu; Ca excepție, în cazul în care un solicitant are atât calitatea de administrator cât și de custode pentru două sau mai multe arii naturale protejate învecinate iar distanța dintre acestea nu este mai mare de 20 de km sau pentru arii naturale protejate suprapuse, infrastructura de vizitare poate deservi una sau mai multe din aceste arii naturale protejate;
 • Activitățile de reconstrucție a habitatelor sunt eligibile doar în interiorul ariilor naturale protejate care au structură de management (administrație sau custode) funcțională; Activitățile de stabilire a seturilor de date spatiale conform Anexei 1, pct I.9 din OUG nr. 4/2010 se vor realiza în conformitate cu prevederile Regulamentului Comisiei nr. 1089/2010 și cu respectarea specificațiilor tehnice pentru ariile naturale protejate disponibile la nivelul CE;
 • Un proiect care include activități de tip C.c) poate fi depus doar de către sau în parteneriat cu administratorii/custozii ariilor naturale protejate sau, în cazul în care o arie protejată nu are sistem de administrație constituit, autoritatea de mediu competentă pentru managementul ariei respective.
 • Categoria de activități F se adresează doar administratorilor și custozilor ariilor naturale protejate, MMP, ANPM, APM-uri/ARPM-uri, care trebuie să fie solicitanți sau parteneri în proiect.

4) Proiectul respectă legislația în domeniul egalității de șanse, concurenței, dezvoltării durabile, achizițiilor publice, informării și publicității, precum și ajutorului de stat (politici europene).

5) Proiectul pentru care se solicită finanțare din POS Mediu nu a beneficiat și nu beneficiază de finanțare din alte fonduri publice (evitarea dublei finanțări).

6) Terenurile pe care se realizează clădirile aferente investițiilor POS Mediu Axa prioritară 4 sunt în domeniul public al statului sau al unităților administrativ teritoriale. Solicitanții trebuie să facă dovada acestui tip de proprietate cu oricare dintre actele probatorii admise de lege, și, de asemenea trebuie să facă dovada faptului că terenurile sunt puse la dispoziția custodelui/administratorului ariei protejate pentru realizarea infrastructurii din cadrul proiectului propus pentru finantare din POS Mediu, pe perioada de valabilitate a convenției de custodie/contractului de administrare sau la dispozitia autorității publice responsabile pentru coordonarea și administrarea ariilor naturale protejate la nivel național, pe durata de existență a statutului de arie naturală protejată, dar nu mai puțin de 5 ani de la finalizarea proiectului (ținând cont și de condițiile specifice din secțiunea II.3.2). În situația pierderii calității de custode/administator înainte de expirarea termenului de 5 ani (de la finalizarea proiectului), terenurile afectate de infrastructura construită prin proiectele finanțate din POS Mediu vor fi puse, după caz, la dispoziția noilor administratori sau custozi ori autorității publice responsabile pentru coordonarea și administrarea ariilor naturale protejate la nivel național.

În acest sens, solicitantul trebuie să dovedească:

(1) Calitatea de titular al dreptului de proprietate publică a statului ori a unităților administrativ-teritoriale:

Terenul (inclusiv orice construcție aferentă terenului și existentă la data intrării în vigoare a contractului de finanțare) aparține domeniului public al statului sau al unităților administrativ-teritoriale, după caz, indiferent că titularul dreptului de proprietate este solicitantul sau nu. În acest sens, pot fi prezentate acte juridice ce constată/aprobă apartenența la domeniul public al statului ori al unității administrativ - teritoriale, după caz, a terenului în cauză, inclusiv cu identificarea poziției din inventarul bunurilor aparținând domeniului public al statului ori al unităților administrativ-teritoriale, după caz; la acestea poate fi adăugat extrasul de carte funciară ori orice alt document care să ateste, în subsidiar, tipul de proprietate, limitele, datele de identificare în teren etc ;
Adițional, se va verifica dacă în actul menționat la pct. (1) nu există constrângeri legale privind exercitarea dreptului respectiv, în legătură cu edificarea / realizarea de construcții / alte obiective de infrastructură finanțate din POS Mediu – Axa Prioritară 4;

(2)Solicitantul trebuie să facă dovada punerii la dispoziție a terenului domeniu public, de către persoana juridică cu drept de dispoziție (cu titlu de exemplu menționăm că se poate dovedi că terenul în discuție a fost dat în administrare/ folosință gratuită, potrivit Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, cu modificările și completările ulterioare) către custodele/administratorul ariei protejate, pe perioada de valabilitate a conventiei de custodie/contractului de administrare sau către autoritatea publică responsabilă pentru coordonarea si administrarea ariilor naturale protejate la nivel național, pe durata de existență a statutului de arie naturală protejată, dar nu mai puțin de 5 ani de la finalizarea proiectului .

(3) În cazul în care terenul (inclusiv orice alt tip de construcție aferentă terenului și existentă la data intrării în vigoare a contractului de finanțare) ce se află în proprietate publică a statului sau a unităților administrativ-teritoriale, se află în raport de vecinătate cu terenuri aflate în proprietate privată, iar pentru exploatarea terenului, inclusiv prin realizarea investițiilor din POS Mediu – Axa Prioritară 4, este necesară constituirea de servituți asupra terenurilor proprietate privată,

După caz, se va face dovada că:
Se prezintă acordul scris, în formă autentificată, al proprietarului privat cu privire la constituirea servituții asupra terenului său, cu precizarea tipului de servitute constituită, cu excepția cazului în care terenul asupra căruia se constituie servitutea / servituțile respectivă (-e) se află în proprietatea privată a statului / unității administrativ–teritoriale, în acest caz dovada urmând să se realizeze prin acte de autoritate ale acestora.

Completarea cererii de finanțare

Pentru a propune un proiect în vederea finanțării în cadrul POS Mediu, Axa prioritară 4 „Implementarea sistemelor adecvate de management pentru protecția naturii”, solicitantul trebuie să completeze o Cerere de finanțare. Formatul standard al acesteia este prezentat în Anexa 1 la acest ghid și este disponibil, în mod gratuit, în format electronic la adresa www.posmediu.ro/axaprioritara4.

Instrucțiunile de completare detaliate sunt furnizate în Anexa 1 Cererea de finanțare, la fiecare rubrică, cu font italic. După completare, aceste instrucțiuni trebuie șterse.

Cererea de finanțare trebuie însoțită de anumite anexe care fac parte integrantă din Cererea de finanțare. Completarea Cererii de finanțare (inclusiv a anexelor) se va face conform instrucțiunilor de completare și va urmări întocmai modelul standard. Modificarea modelului standard (renumerotarea secțiunilor, eliminarea anumitor secțiuni, anexarea documentelor suport în altă ordine decât cea specificată etc.) poate conduce la respingerea Cererii de finanțare pe motiv de nerespectare a criteriilor de admisibilitate.

Înainte de completarea formularului, vă rugăm să citiți cu atenție instrucțiunile cuprinse în acest capitol, precum și instrucțiunile de completare din formularul Cererii de finanțare.

Cererea de finanțare împreună cu toate anexele obligatorii:

 • se va întocmi prin tehnoredactare, în limba română (documentele suport se vor anexa traduse în limba română, acolo unde este cazul). Nu sunt acceptate cereri de finanțare și anexe completate de mână sau cu ștersături și modificări.
 • se va numerota (începând cu prima pagină cu zero și continuând succesiv până la ultima);
 • se va semna, pe fiecare pagină, în partea dreapta jos, de către solicitant /împuternicit;
 • se va ștampila pe fiecare pagină, în partea de jos, centru;
 • se va depune la OI în 2 exemplare tipărite (un original și 1 copie, marcate corespunzător) și 1 CD cu varianta electronică.

Formularul Cererii de finanțare este însoțit de următoarele anexe, după caz :

E.0. Logica proiectului și localizarea activităților: i) Matricea Cadru Logic ; ii) harta localizării proiectului și activităților acestuia.

E.1. Declarații/Angajamente
E.1.1. Declarație de eligibilitate a solicitantului/partenerului legalizată;
E.1.2. Declarație de angajament a solicitantului;
E.1.3. Declarație de sprijin din partea autorităților competente;
E.1.4. Declarație privind eligibilitatea TVA aferente cheltuielilor ce vor fi efectuate în cadrul proiectului propus spre finanțare din instrumente structurale;

E 1.5. Acord privind activitățile din proiect;
E.1.6. Acordul de parteneriat;
În acordul de parteneriat va fi specificat în mod clar cine este entitatea responsabilă cu întreținerea infrastructurii și echipamentelor achiziționate prin proiect. În cazul în care partenerii nu își vor respecta angajamentele, responsabilitatea îndeplinirii acestora va rămâne în sarcina Solicitantului. De asemenea, acordul de parteneriat va face distincție clară între solicitant (lider de parteneriat) și partener/i subliniind responsabilitatea celui dintâi în cea ce privește implementarea proiectului.

E.2. Documente de identificare a solicitantului
E.2.1. Copie conform cu originalul după actul constitutiv/actul normativ de înființare și statut/hotărârea judecătorească de dobândire a personalității juridice/Extras de la Registrul Comerțului/Registrul Asociațiilor și Fundațiilor, alte documente de înființare relevante, cu informații despre solicitant și parteneri;
E.2.2. Actul de împuternicire în original;
E.2.3. Bilanțul contabil (auditat/semnat de cenzori dacă acest lucru este solicitat de legislația în vigoare) pe ultimul an financiar și contul de profit și pierdere - pentru entitățile private, respectiv contul de rezultat patrimonial, - pentru entitățile publice, înregistrate la organele competente ale solicitantului și, dacă este cazul, pentru parteneri (dacă partenerii au responsabilități financiare în proiect);
E.2.4. Certificatul de atestare fiscală conform Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 752/2006 (Anexa 1);
E.2.5. Schema de implementare a proiectului (inclusiv organigrama); fișele de post pentru pozițiile din proiect , CV -urile și declarațiile de disponibilitate pentru tot personalul vizat (atât pentru UIP cât și pentru cei implicați în implementarea de activități); în cazul pozițiilor neocupate la data depunerii cererii de finanțare, sunt suficiente fișele de post (conținutul orientativ al fișei de post este redat în anexa E.2.5.);
E.2.6. Documente de confirmare/alocare a contribuției solicitantului/partenerilor (de ex: Hotărârea AGA/CA, comitet director, hotărârea consiliului local, județean sau orice alt document oficial al solicitantului sau a partenerilor privind asigurarea fluxului financiar pentru implementarea proiectului și acoperirea contravalorii cheltuielilor altele decât cele eligibile);
E.2.7. Contracte de administrare/convenții de custodie a ariilor naturale protejate vizate de proiect (dacă solicitantul/partenerul este administrator sau custode al ariei naturale protejate).
E.2.8. Cazierul judiciar al reprezentantului legal al solicitantului și al persoanei împuternicite (și al partenerilor în cazul în care aceștia implementează activități din proiect)

E.3. Documente suport aferente proiectului propus
E.3.1. Studiu de fezabilitate. Pentru lucrările de reabilitare/modernizare a infrastructurii de vizitare va fi depusă documentația de avizare a lucrărilor de intervenții. Memoriu și deviz pentru infrastructura care nu necesită autorizație de construcție.
E.3.2. Raportul la Studiul de Impact asupra Mediului;
E.3.3. Proiectul tehnic;
E.3.4. Studiul științific (studiile științifice);
E.3.5. Planul de management;
E.3.6. Planul de comunicare;
E.3.7. Formularul standard Natura 2000/documentul de fundamentare a instituirii ariei naturale protejate de interes național pentru toate ariile naturale protejate (situri Natura 2000 sau arii naturale protejate de interes național) vizate de proiect, precum și fișa ariei naturale protejate disponibilă la APM pentru ariile naturale protejate de interes național.

E.4. Avize/autorizații/acorduri/certificate (conform legislației în vigoare)
E.4.1. Acte de reglementare aferente procesului de Evaluare a Impactului asupra Mediului (EIM), inclusiv cele referitoare la legislația privind rețeaua Natura 2000;
E.4.2. Certificat de evaluare a terenului din partea unui evaluator independent autorizat;
E.4.3. Avizul Consiliului Științific al parcurilor naționale/naturale/rezervații ale biosferei, al siturilor Natura 2000 care au structură de administrare sau al autorității competente în cazul ariilor naturale care necesită structură de administrare, dar nu au Consiliu Științific constituit.

E.5. Alte Anexe
E.5.1. Acord între donator și administrația/custodele ariei naturale protejate în cazul proiectelor privind regenerarea speciilor de importanță comunitară/națională/periclitate;
E.5.2. Strategia de vizitare;
E.5.3. Informații și documente justificative privind proprietatea asupra terenurilor necesare pentru implementarea proiectului:

Notă:
Anexele E.0, E.1.1. E.1.2., E.1.3., E.1.4., E.1.5., E.1.6, E.2.1., E.2.2., E.2.3., E.2.5., E.2.7., E.3.2., E.3.5., E.3.6, E3.7, E.4.1, E.4.2, E.4.3., E.5.1, E.5.2, E.5.3, E.5.4. trebuie atașate în mod obligatoriu la momentul depunerii Cererii de Finanțare, cu următoarele mențiuni:
1. Anexa E.0 punctul ii. (harta localizării proiectului și activităților acestuia) nu este o anexă obligatorie pentru proiectele naționale.
2. Anexele E.1.5, E.1.3 și E.4.3 nu trebuie atașate în cazul proiectelor în care Ministerul Mediului și Pădurilor este solicitant sau partener.
3. Anexa E.1.6 trebuie atașată în mod obligatoriu doar în cazul parteneriatelor.
4. În cazul ariilor naturale protejate care nu au Consiliu științific, Anexa E.4.3 este obligatorie doar dacă este prevăzută de lege.
5. Anexa E.2.2. este obligatorie doar în cazul împuternicirii.
6. Anexa E.2.7. nu este obligatorie în cazul proiectelor naționale, dar poate fi solicitată dacă se va considera necesar în cadrul procesului de verificare și evaluare.
7. Anexa E.3.5. trebuie atașată în mod obligatoriu doar dacă planul de management este aprobat sau dacă acesta a fost depus spre aprobare la autoritatea competentă. În cazul proiectelor naționale, această anexă nu va fi atașată.
Notă: OI-ul poate solicita, dacă consideră necesar pe parcursul procesului de evaluare, planul de management neaprobat, în cazul în care acesta există, dovada faptului că acesta a fost depus la autoritatea competentă și eventual, dovada solicitării/revizuirii acestuia.
8. Anexa E.3.6. trebuie atașată în mod obligatoriu doar în cazul activităților tip E de conștientizare (cu excepția celor aferente proiectului, de consultare și informare).
9. Anexa E 3.7. este obligatorie pentru toate proiectele care prevăd acțiuni cu referire directă la arii naturale protejate.
10. Anexele E.4.1. și E.3.2 sunt obligatorii doar dacă sunt prevăzute de lege. Solicitanții care nu au reușit din motive temeinice să obțină actele de reglementare (prevăzute de legislația în vigoare) aferente procesului de Evaluare a Impactului asupra Mediului (EIM), inclusiv cele referitoare la legislația privind rețeaua Natura 2000 până la data înaintării cererii de finanțare completate, sunt obligați să facă dovada solicitării emiterii acestora la autoritatea competentă, anterior datei de înaintare a cererii de finanțare, cu anexarea răspunsului autorității competente sesizate; adițional, solicitanții au obligația prezentării actelor de reglementare menționate până la data aprobării proiectului.
11. Anexa E.4.2 este obligatorie doar în cazul proiectelor care prevăd achiziția de teren.
12. Anexa E.4.3 nu este obligatorie în cazul proiectelor naționale.
13. Anexa E.5.1 este obligatorie doar în cazul proiectelor care implică donații.
14. Anexa E.5.2 este obligatorie în cazul proiectelor care implică construirea /reabilitarea infrastructurii de informare și vizitare, precum și în cazul proiectelor care presupun elaborarea documentelor preliminare (SF ) pentru construirea infrastructurii de vizitare.
15. Anexa E.5.3 este obligatorie în cazul în care se efectuează investiții asupra terenurilor și / sau clădirilor /infrastructurii pentru implementarea proiectelor.
16. Anexa E.5.5 va fi depusă doar în cazul în care bugetul activităților nu a putut fi justificat în cadrul formularului CF.

Anexa E.3.1. (conformă cu legislația în vigoare) trebuie atașată în mod obligatoriu la Cererea de Finanțare numai pentru proiectele care prevăd realizarea unor obiective de infrastructură, inclusiv activitățile C (categoriile a. și b.) și D (categoria a.), cât și pentru proiectele ce prevăd realizarea sistemelor informatice cu valoare mai mare de 100,000 euro. Pentru lucrările de reabilitare/modernizare a infrastructurii de vizitare va fi depusă documentația de avizare a lucrărilor de intervenții. Pentru infrastructura care nu necesită autorizație de construcție se va solicita doar un memoriu justificativ al investiției și devizul construcției. În cazul în care proiectul prevede construirea ambelor tipuri de infrastructuri (ex: centru de vizitare + poteci), solicitantul va integra în SF toate elementele de infrastructură.
Anexa E.3.3. nu este o anexă obligatorie.
Anexa E.3.4. trebuie atașată în mod obligatoriu pentru activitățile C (a. și b.) și D (a.), iar pentru categoria C (d.),D (b.), B(b) în cazul în care aceasta nu este justificată prin planul de management). Studiul științific va conține, în anexă, o copie a documentației care a stat la baza emiterii acordului de mediu pentru lucrarea inițială care a determinat fragmentarea habitatului, asanarea mlaștinii etc., acolo unde este cazul.

Anexele E.2.4., E.2.8., E.2.6. (după caz) vor fi depuse la Organismul Intermediar competent numai în cazul în care proiectul propus este aprobat pentru finanțare. Anexa E.4.1 va fi depusă la Organismul Intermediar competent înainte de aprobarea proiectului. De asemenea, AM poate solicita alte documente necesare pentru semnarea contractului de finanțare. Documentele vor fi puse la dispoziția Organismului Intermediar înainte de semnarea acestuia.

Depunerea cererii de finanțare

Cererea de finanțare se depune la Organismul Intermediar competent, însoțită de o scrisoare de înaintare care va conține:

 • numărul și data de înregistrare a proiectului (la solicitant);
 • tipurile de activități incluse în proiect (categorii și subcategorii).

și de opisul documentelor (cu indicarea numărului de pagini pe fiecare document).

După completare, cererea de finanțare va parcurge următoarele etape:

 • se semnează de către reprezentantul legal/împuternicit pe fiecare pagină, în partea dreaptă, în josul paginii și se ștampilează pe fiecare pagină scrisă, în josul paginii, pe centru;
 • se îndosariază, se numerotează paginile în ordine de la 0 (coperta) la „n”, în partea dreaptă jos a fiecărui document, unde n este numărul total al paginilor din dosarul complet inclusiv documentele anexate, astfel încât să nu permită detașarea și/sau înlocuirea documentelor;
 • se multiplică în 1 exemplar de către solicitant;
 • se pregătește și în format electronic (1 CD care va conține cererea de finanțare și anexele în format Word și PDF).

În cazul în care există diferențe între versiunea de pe hârtie și cea în format electronic, va fi considerată valabilă versiunea pe hârtie. De asemenea, în cazul în care se constată diferențe de fond între versiunea de pe hârtie și cea în format electronic (informații lipsă, informații suplimentare, valori diferite etc.), OI POS Mediu competent poate decide respingerea proiectului.
Fiecare componentă a cererii de finanțare (formular, anexe, buget) trebuie să fie conținută într-un fișier electronic separat.

Exemplarul original va avea înscris pe copertă, în partea superioară dreaptă, mențiunea „ORIGINAL” iar exemplarul copie vor avea înscris în partea superioară în dreapta „COPIE”.

Pentru acele documente originale care, conform legii, rămân în posesia solicitantului (ex: bilanț contabil avizat de administrația financiară), copiile trebuie să fie ștampilate de solicitant cu mențiunea „Conform cu originalul” și semnate de către reprezentantul legal al solicitantului/împuternicit.

Cererile de finanțare trebuie depuse în plic sigilat, transmis prin poștă, în mod recomandat, prin curier privat, sau înmânate direct (o confirmare de primire semnată și datată îi va fi înmânată celui care predă plicul) la sediul Organismului Intermediar din regiunea respectivă:

Organism Intermediar/
Regiune Județe Date de contact
OI Bacău - Regiunea 1 Nord-Est Bacău, Botoșani, Iași, Neamț, Suceava, Vaslui B-dul Ioniță Sandu Sturza, nr. 78, cod 600269;
Tel/Fax: 0234-206116 / 0234-515501;
e-mail: anca.bostan@posmediu.ro; laurentia.suru@posmediu.ro

OI Galați – Regiunea 2 Sud-Est
Brăila, Buzău, Constanța, Galați, Vrancea, Tulcea Str. Portului nr.23, cod 800025;
Tel/Fax: 0236-325325/ 0236-325515;
e-mail: silvia.buhlea@posmediu.ro,
nicoleta.radu@posmediu.ro
website: www.posmediu.ro

OI Pitești – Regiunea 3 Sud-Muntenia Argeș, Călărași, Dîmbovița, Giurgiu, Ialomița, Prahova, Teleorman Str. Craiovei nr. 32;
Tel/Fax: 0248-211435 / 0248-211433;
e-mail: petruta.baron@posmediu.ro mariana.bica@posmediu.ro
mirela.marinescu@posmediu.ro bogdan.badea@posmediu.ro
http://www.posmediu.ro/pitesti

OI Craiova – Regiunea 4 Sud-Vest Dolj, Gorj, Mehedinți, Olt, Vâlcea Str. Amaradiei 93–95, cod 200170
Tel/Fax: 0251 – 598 170
cristinel.cioroianu@posmediu.ro
virginia.matei@posmediu.ro
poscraiova@yahoo.com
dan.mitrea@posmediu.ro
Website: www.posmediu.ro

OI Timișoara – Regiunea 5 Vest Arad, Caraș-Severin, Hunedoara, Timiș Str. C. Brediceanu nr. 8, cod 300011, Timișoara
Tel.: 021-3006351, 0758-232663
e-mail: mircea.leschian@posmediu.ro
aurel.baruta@posmediu.ro
anca.colceriu@posmediu.ro
Website: www.posmediu.ro
www.posmediutm.ro

OI Cluj-Napoca – Regiunea 6 Nord-Vest Bihor, Bistrița-Năsăud, Cluj, Sălaj, Satu-Mare, Maramureș Str. Minerilor nr.47, cod 400409;
Tel/Fax: 0264-418714
e-mail: katalin.gal@posmediu.ro; codruta.simule@posmediu.ro;
traian.todut@posmediu.ro;
Website: www.posmediu.ro

OI Sibiu – Regiunea 7 Centru Alba, Brașov, Covasna, Harghita, Mureș, Sibiu Str. Cristian Nr. 21, Cod 550073;
Tel/Fax: 0269-211512;
e-mail: Georgeta.Gaina@posmediu.ro; Carmen.Gavrila@posmediu.ro
Website: www.posmediu.ro

OI București - Regiunea 8 București-Ilfov București, Ilfov Calea Șerban Vodă nr. 30-32, Sector 4, București.
Tel/Fax: 021-315 7718, Tel:021-3157717
e-mail: diana.culcer@posmediu.ro; luminita.neagoe@posmediu.ro; simona.marin@posmediu.ro;

Contestațiile

În situația în care solicitanții sunt nemulțumiți de rezultatul verificării administrative sau a eligibilității au posibilitatea de a contesta rezultatul respectiv la OI în termen de 10 zile calendaristice de la comunicarea acestuia. OI are obligația soluționării contestației primite în termen de maxim 30 de zile calendaristice de la data înregistrării contestației. În vederea analizării contestațiilor se constituie, prin dispoziție internă, la nivelul OI POS Mediu, o comisie de soluționare a contestațiilor. Din comisia de soluționare a contestațiilor nu pot face parte membrii Grupului de Evaluare.

În condițiile în care solicitantii sunt nemulțumiti de rezolvarea contestației, acestia se pot adresa direct AM în termen de 10 zile lucrătoare de la primirea răspunsului din partea OI. AM va răspunde în termen de maxim 30 de zile calendaristice de la primirea contestației.

Dupa comunicarea de catre AM a deciziilor CSP, in situația în care solicitanții sunt nemulțumiți de rezultatul evaluării și selecției, acestia au posibilitatea de a contesta rezultatul respectiv la OI în termen de 10 zile calendaristice de la comunicarea acestuia. OI are obligația soluționării contestației primite în termen de maxim 30 de zile calendaristice de la data înregistrării contestației. În vederea analizării contestațiilor se constituie, prin dispoziție internă, la nivelul OI POS Mediu, o comisie de soluționare a contestațiilor. Din comisia de soluționare a contestațiilor nu pot face parte membrii Grupului de Evaluare.

Dacă solicitanții sunt nemulțumiți de rezolvarea contestației, acestia se pot adresa direct AM în termen de 10 zile lucrătoare de la primirea răspunsului din partea OI. AM va răspunde în termen de maxim 30 de zile calendaristice de la primirea contestației.

În vederea analizării contestațiilor privind respingerea de la finanțare a proiectelor (etapa de evaluare și selecție a proiectelor) se constituie, prin dispoziție internă, la nivelul DG AM POS Mediu, o comisie de soluționare a contestațiilor. Din comisia de soluționare a contestațiilor nu pot face parte membrii CSP care au luat decizia privind proiectul respectiv.

Pentru mai multe informații vă rugăm vizitați siteul programului