ro hu

Finanțări
 

POS Mediu Axa II, DMI 1: Dezvoltarea sistemelor integrate de management al deseurilor si extinderea infrastructurii de management al deseurilor (Versiunea decembrie 2010)
Data limită:  31 decembrie 2011
Data încărcării:  10 februarie 2011, 12:56:43
Domeniu:  Protecția mediului (8)
Țara:  Romania
Sursa:  [posmediu.ro]

Cadrul general

Acestă prioritate abordează aspecte de mediu critice de pe teritoriul României – poluarea apei, solului, aerului, provocată de depozitarea neadecvată a deșeurilor. Practicile dobândite în gestionarea inadecvată a deșeurilor moștenite din trecut, utilizate și în prezent în România, au condus la neconformarea unui numar mare de depozite și la depozitarea inadecvată a unor cantități considerabile de deșeuri care continuă să fie produse. Cea mai frecventă metodă de eliminare a deșeurilor rămâne depozitarea. Colectarea separată este făcută doar în anumite centre pilot și multe din materialele reciclabile sunt pierdute prin depozitare, doar o mică parte dintre acestea fiind folosite ca materie primă secundară și reciclate.

În Romania, sistemul de gestionare integrată a deșeurilor este în acest moment dezvoltat cu sprijinul ISPA în 7 din cele 42 de județe (prima fază de proiect) în timp ce alte investiții recente în domeniul deșeurilor solide, în principal limitat la construcția unor gropi ecologice noi, a fost realizat în 11 orașe. Implicarea sectorului privat în gestionarea deșeurilor este relativ mare comparativ cu sectorul de apă. Servicii centralizate de salubritate sunt disponibile în majoritatea zonelor urbane, spre deosebire de zonele rurale.

Planul National de Gestionare a Deșeurilor, Planurile Regionale de Gestionare a Deșeurilor, cât și Planurile Județene de Gestiune a Deșeurilor, au fost elaborate în cadrul unui proces de consultare partenerială cu factorii interesați regionali, care au identificat și prioritizat nevoile de investiții la nivel regional/județean în scopul îndeplinirii angajamentelor asumate pentru acest sector.

Autoritățile locale sunt responsabile pentru implementarea acestor angajamente în conformitate cu strategia natională pentru serviciile publice.

Conform POS Mediu, obiectivele Axei prioritare 2 sunt următoarele:

 • Creșterea gradului de acoperire a populației care beneficiază de colectarea deșeurilor municipale, și de serviciile de management de calitate corespunzătoare și la tarife acceptabile;
 • Reducerea cantității de deșeuri depozitate;
 • Creșterea cantității de deșeuri reciclate și valorificate;
 • Înființarea unor structuri eficiente de management al deșeurilor;
 • Reducerea numărului de situri contaminate istoric.

Această axă prioritară va fi finanțată din Fondul European de Dezvoltare Regională.

Strategia de finanțare

Strategia POS Mediu pentru finanțarea proiectelor în cadrul Axei prioritare 2, domeniul major de intervenție 1“Dezvoltarea sistemelor de management integrat al deșeurilor și extinderea infrastructurii de management al deșeurilor” reprezintă o continuare a Strategiei ISPA (actualizată în anul 2003), la care au fost adăugate prioritățile din Tratatul de Aderare, ținându-se cont totodată de angajamentele asumate în timpul procesului de negociere.
Procesul de identificare a proiectelor pentru finantare din FSC a început la sfârșitul anului 2004, în același timp cu încheierea negocierilor cu UE pentru Capitolul 22 – Mediu, iar baza metodologiei de selecție a proiectelor a fost reprezentată de Planurile Naționale de Implementare a legislației comunitare. Lista indicativă a proiectelor majore pentru această Axă prioritară este prezentată în Anexa 1 a acestui ghid.

În cadrul acestei axe prioritare vor fi promovate cu prioritate proiecte de management integrat al deșeurilor, care să reflecte politica UE și principiile din acest sector de mediu și care sunt în conformitate cu Planul Național de Gestiune a Deșeurilor,Planurile Regionale de Gestiune a Deșeurilor și cu Planurile Județene de Gestiune a Deșeurilor. Programele de investiții vor include activități legate de managementul deșeurilor (prevenire, colectare separată, valorificare și reciclare, tratare și eliminare), în paralel cu închiderea depozitelor de deșeuri neconforme. Proiectele respective vor acoperi aglomerările urbane și rurale, la nivel județean sau chiar regional. Îmbunătățirea serviciilor de management al deșeurilor este o condiție care trebuie legată de investițiile din cadrul acestei axe prioritare. Dacă este cazul, se poate acorda sprijin beneficiarilor în concesionarea serviciilor privind deșeurile.

Prioritate este acordată județelor în care nu au fost derulate investiții majore până în prezent (aproximativ jumătate din cele 41 județe din România), abordând într-o manieră integrată necesitatea îndeplinirii angajamentelor din domeniul deșeurilor.

O a doua arie de intervenție vizează extinderea/finalizarea sistemelor de management al deșeurilor în acele județe/zone în care se derulează prima fază a unui sistem de management integrat al deșeurilor sau în care investițiile anterioare s-au limitat la construirea unui depozit nou de deșeuri, la sisteme de colectare neselectivă și la transport. Scopul îl constituie crearea unui sistem modern de management al deșeurilor, care să contribuie la reducerea cantității de deșeuri depozitate în respectivele județe/regiuni, prin stabilirea unui sistem adecvat de tratare a deșeurilor, în vederea protejării mediului. Minimum 15 județe din România, care nu au fost incluse în prima categorie menționată, vor beneficia de investiții pe categorii specifice de deșeuri.

Proiectele de management integrat al deșeurilor vor avea în vedere, de asemenea, depozitele neconforme de deseuri din zona urbană, gropile necontrolate de deșeuri, existente în zonele rurale, precum și extinderea serviciilor de colectare separată a deșeurilor în aceste zone.

Beneficiarii intervențiilor din cadrul acestei axe prioritare sunt autoritățile locale, prin Consiliile Județene.

Toate unitățile adminstrative din aria de acoperire a proiectului, inclusiv județul, vor înființa o Asociație de Dezvoltare Intercomunitară, având ca obiectiv realizarea în comun a proioectului, precum și gestionarea în comun a activităților legate de managementul deșeurilor care compun serviciile de salubrizare ce sunt în reponsabilitatea fiecărui membru al său, conform prevederilor Legii nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice cu modificările și completările ulterioare. După finalizarea proiectului de investiții, operarea serviciilor de salubritate se acordă prin licitație publică.

În conformitate cu prevederile Legii 215/2001, republicată, ADI este structura de cooperare cu personalitate juridică, având ca obiectiv înființarea, organizarea, reglementarea, finanțarea, exploatarea, monitorizarea și gestionarea în comun a serviciilor de utilități publice pe raza de competență a unităților administrativ-teritoriale membre, precum și realizarea în comun a unor proiecte de investiții publice de interes zonal sau regional destinate înființării, modernizării și/sau dezvoltării, după caz, a sistemelor de utilități publice aferente acestor servicii.

ADI are statut de utilitate publică, de drept privat, fiind creată în conformitate cu prevederile O.G. nr 26/2000 privind asociațiile și fundațiile cu modificările și completările ulterioare.

Având în vedere că investițiile necesare în sectorul de deșeuri pentru conformarea cu aquis-ul comunitar sunt mai mari decât cele care pot fi implementate în cadrul POS Mediu în perioada 2007-2013, pot fi accesate și alte surse de finanțare, după cum urmează:

 • Fondul Național pentu Mediu - asigură co-finanțarea unor investiții limitate în sectorul de deșeuri, inclusiv a deșeurilor periculoase;
 • Împrumuturi externe sau diferite forme de PPP - sunt de asemenea soluții avute în vedere pentru anumite aglomerări urbane.


Alocarea financiară

Pentru perioada 2007-2013, fondurile alocate pentru finanțarea proiectelor din Axa prioritară 2 a POS Mediu, domeniul major de intervenție “ Dezvoltarea sistemelor de management integrat al deșeurilor și extinderea infrastructurii de management al deșeurilor”, se ridică la aproximativ 991,5 milioane Euro, din care aproximativ 793 milioane Euro reprezintă finanțare din FEDR și aproximativ 198,5 milioane Euro cofinanțare de la Bugetul de stat.

Alocarea financiară orientativă pentru acest domeniu major de intervenție este prezentată în tabelul de mai jos:

Proiectele finanțate în cadrul acestei axe prioritare acoperă aria unui județ și vor realiza infrastructura necesară sistemului de gestionare integrată a deșeurilor, începând de la colectare, transport, tratare și eliminare finală.
Vor fi finanțate atât proiecte majorea căror valoare de investiții depășește 50 milioane Euro, cât și proiecte nemajore, a căror valoare este sub 50 milioane Euro. Valoarea maximă a finanțării acordate pentru costurile eligibile (aproximativ 90% din costurile totale eligibile) în cadrul unui proiect, respectiv deficitul de finantare, este de aproximativ 98% (80% din FEDR și 18% de la Bugetul de stat). Beneficiarul proiectului trebuie să asigure diferența de 2%, precum și restul cheltuielilor eligibile și cheltuielile altele decât cele eligibile. Costul total eligibil se stabilește în conformitate cu prevederile Art. 55 al Regulamentului General nr. 1083/2006: cheltuielile eligibile aferente proiectelor generatoare de venituri nu vor depăși valoarea curentă a costului investiției din care se scade valoarea curentă a venitului net estimat a se obține prin funcționarea investiției pe o anumită perioadă. Pentru proiectele eligibile din cadrul acestei axe prioritare, perioada de referință este, ca regula, de 30 ani.

Eligibilitatea solicitantului

Solicitantul eligibil este entitatea care îndeplinește următoarele criterii:

Face parte din categoria de beneficiari menționată în POS Mediu la axa prioritară 2

 • În cadrul Axei Prioritare 2 – “Dezvoltarea sistemelor de management integrat al deșeurilor și reabilitarea siturilor istorice contaminate”, beneficiarii operațiunilor sunt Consiliile Județene.

Îndeplinește următoarele criterii de natură instituțională/legală și financiară.

 • Solicitantul face dovada unui cadru instituțional funcțional pentru implementarea proiectului regional

A. Asociația de Dezvoltare Intercomunitară (dovedită prin hotărâri de CL și CJ, statut, act constitutiv, certificat de înregistrare la Registrul Asociațiilor și Fundațiilor);
B. Unitatea de Implementare a Proiectului (demonstrată prin organigramă, decizia de înființare, CV-urile membrilor UIP, etc).

 • Dovezi privind asigurarea surselor și mecanismului de cofinanțare a proiectului (scrisori de intenție de la bănci comerciale privind interesul de a cofinanța proiectul, hotărâri ale CL din care să reiasă mecanismul de cofinanțare aferent bugetelor locale, declarația de angajament din Anexa 5 a acestui ghid)

Eligibilitatea proiectelor finanțate

Proiectul propus pentru finanțare în cadrul POS Mediu este considerat eligibil dacă îndeplinește următoarele criterii:

Proiectul se încadrează în categoriile de operațiuni/activități ale Axei prioritare 2, domeniul major de intervenție 1, după cum urmează:

 • Achiziționarea și instalarea sistemelor de colectare selectivă ;
 • Construcția facilităților de sortare, compostare și reciclare;
 • Achiziționarea vehiculelor de transport al deșeurilor;
 • Construcția stațiilor de transfer și a facilităților de eliminare a deșeurilor municipale;
 • Recuperarea gazului provenit din depozite, acolo unde este cazul;
 • Construirea unor facilități adecvate pentru deșeurile periculoase (deșeuri medicale, deșeuri provenite din echipamente electrice și electronice, etc) și alte tipuri specifice de deșeuri (deșeuri provenite din construcții și demolări, etc.);
 • Închiderea depozitelor neconforme;
 • Asistență tehnică pentru pregătire de proiecte, management și supervizare, publicitate și campanii de conștientizare a publicului (în legătură cu colectarea selectivă, sortarea, reciclarea, compostarea), îmbunătățirea guvernării instituționale,
 • licitarea și contractarea operatorilor de servicii de salubritate.

Perioada de implementare a proiectului este cuprinsă între 01.01.2007 și 31.12.2015

Proiectul îndeplinește următoarele condiții specifice:

 • o aria de acoperire este la nivel regional
 • o populația deservită – la nivel urban și rural

Proiectul respectă legislația în domeniul egalității de șanse, dezvoltării durabile, achizițiilor publice, informării și publicității și ajutorului de stat (politici europene și teme orizontale).

Proiectul depus în cadrul axei prioritare 2- “Dezvoltarea sistemelor de management integrat al deșeurilor și reabilitarea siturilor istorice contaminate” trebuie să respecte legislația în domeniul egalității de șanse, dezvoltării durabile, achizițiilor publice, informării, publicității și ajutorului de stat.

Proiectul trebuie să includă activități de informare și publicitate, în conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 1828/2006 al Comisiei stabilind regulile pentru implementarea Regulamentului Consiliului (CE) nr. 1083/2006, care conține prevederi generale cu privire la Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European și Fondul de Coeziune.

Proiectul pentru care se solicită finanțare din POS Mediu nu beneficiază de finanțare din fonduri publice (grant, buget de stat, buget local, împrumuturi externe)
În Declarația de eligibilitate, anexată cererii de finanțare, solicitantul trebuie să declare pe proprie răspundere că nu beneficiază de asistență financiară (grant, buget de stat, buget local, împrumuturi externe) pentru implementarea aceluiași proiect.

Proiectul respectă prevederile legislației naționale referitoare la eligibilitatea cheltuielilor
În Declarația de eligibilitate (Anexa 5), anexată cererii de finanțare, solicitantul trebuie să declare că respectă prevederile legislației naționale referitoare la eligibilitatea cheltuielilor.
Cheltuielile propuse pentru finanțare trebuie să țină seama de prevederile privind categoriile de cheltuieli eligibile conform:
• HG nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor (cu referire la toate programele operaționale)
• Ordin al ministrului mediului și dezvoltării durabile nr. 1453/21.09.2007 și al ministrului economiei și finanțelor nr. 1309/21.09.2007 privind aprobarea listei cheltuielilor eligibile pentru proiectele finanțate în cadrul POS Mediu (M.Of. nr.
793/22.11.2007)
În vederea aprobării proiectului, verificarea detaliată a cheltuielilor eligibile se face în etapa de evaluare a proiectelor (vezi secțiunea II.3 mai jos). Scopul este de a evalua măsura în care categoriile de cheltuieli sunt justificate prin prisma obiectivelor proiectului și a contribuției acestora la obiectivele POS Mediu. Ca urmare a evaluării proiectului, se va stabili lista finală de cheltuieli eligibile și aceasta se va include în contractul de finanțare a proiectului. (Detalii privind contractul de finanțare sunt incluse în capitolul 4 al acestui ghid).

Terenurile aferente investițiilor sunt în proprietatea/posesia autorităților publice
Se face dovada că terenul este în proprietate publică prin hotărâri privind declararea disponibilității terenurilor pentru realizarea proiectului.

Reguli de eligibilitate a cheltuielilor

Pentru a fi rambursată, o cheltuială trebuie să îndeplinească în mod cumulativ următoarele condiții:

 1. să fie conformă cu prevederile contractului de finanțare
 2. să fie conformă cu prevederile legislației naționale și comunitare
 3. să fie efectiv plătită de beneficiar până la data de 31 decembrie 2015
 4. să fie efectiv plătită după 1 ianuarie 2007 (în cazul cheltuielilor efectuate înainte de depunerea cererii de finanțare)
 5. se încadrează în lista cheltuielilor eligibile aferente axei prioritare 2 din POS Mediu (Anexa 3 a acestui ghid)

Bugetul proiectului

Pentru toate proiectele finanțate prin Axa prioritară 2 – “ Dezvoltarea sistemelor de management integrat al deșeurilor și reabilitarea siturilor istorice contaminate” se asigură finanțarea cheltuielilor eligibile conform POS Mediu, astfel: 80% grant UE, 18% Buget de stat și 2% Buget local.

Proiectele generatoare de venituri au ca baza legală prevederile art. 55 din Regulamentul General nr. 1083/2006 stabilind prevederile generale privind Fondul European pentru Dezvoltare Regională, Fondul Social European și Fondul de Coeziune.

Conform prevederilor art. 55 alin. 1 din Regulamentul General nr. 1083/2006 stabilind prevederile generale privind Fondul European pentru Dezvoltare Regională, Fondul Social European și Fondul de Coeziune, proiect generator de venituri este orice operațiune care implică o investiție în infrastructură a cărei utilizare este supusă unor taxe suportate direct de utilizatori, sau orice operațiune care implică vânzarea sau închirierea unui teren sau a unui imobil, sau orice altă furnizare de servicii contra unei plăți.

Cheltuielile eligibile ale proiectelor generatoare de venituri nu trebuie să depășească valoarea curentă a costului investiției minus valoarea curentă a veniturilor nete din această investiție într-o anumită perioadă de timp pentru:

 • investiții în infrastructură; sau
 • alte proiecte în care se poate estima valoarea veniturilor în avans.

În situațiile în care nu tot costul investiției este eligibil pentru co-finanțare, venitul net va fi alocat pro rata la partea eligibilă și ne-eligibilă a costului investiției.

În verificarea veniturilor generate de proiecte se va ține seama de tipul de proiect și de axa prioritară din care face parte.

Beneficiarii trebuie să facă dovada existenței fondurilor proprii pentru plata cheltuielilor neeligibile, a cheltuielilor conexe, precum și privind evoluția costurilor de operare (unde este cazul).

Prevederile privind TVA

Baza legală: OUG nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergență, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit prevederilor OUG 64/2009, plata TVA aferentă livrărilor de bunuri, prestărilor de servicii și execuției de lucrări, finanțate, integral sau parțial, din contribuția financiară a Uniunii Europene și/sau din cofinanțarea aferentă, ai căror beneficiari sunt autorități ale administrației publice centrale și locale, unități subordonate în coordonarea acestora, organisme neguvernamentale nonprofit, cu personalitate juridică, va fi suportată de la bugetul de stat.
Astfel, contravaloarea TVA se va suporta de la bugetul de stat pentru cheltuielile eligibile plătite din toate sursele de finanțare ale proiectului, respectiv: fonduri publice, (cofinanțarea de la bugetul de stat) și contribuția proprie a beneficiarului, numai în cazul în care aceasta este asigurată din bugetul local.

Depunerea cererii de finanțare

Cererile de finanțare, împreună cu scrisoarea de aprobare și înaintare a acesteia, prin care solicitantul își asumă răspunderea pentru informațiile conținute, trebuie transmise prin poștă, prin curier privat, sau înmânate direct la sediul OI POS Mediu din regiunea de proiect și AM POS Mediu: strada Justiției, nr. 59-61, București, sector 4. 

Termen limita de depunere a cererilor de finantare: - cu depunere continua

Cererile de finanțare se depun în perioada 2007-2011.

Ca regulă generală, Cererea de finanțare se depune concomitent de către Beneficiar/Consultant la OI și la AM, evaluarea propriu-zisă efectuându-se prin intermediul unui grup de evaluare constituit la nivelul OI. Grupul de evaluare este format, după caz, din persoane specializate din cadrul AM, persoane de la nivelul OI, experți JASPERS și experți cooptați în cadrul contractelor de asistență.
Perioada de verificare și evaluare este de aproximativ 5-15 zile lucrătoare de la data primirii cererii de finanțare. Această perioadă poate fi extinsă numai în situații temeinic justificate.

Procedura de evaluare a proiectelor propuse pentru finanțare în cadrul Axei prioritare 2 a POS Mediu va cuprinde 3 etape:

1. Verificarea conformității administrative a cererii de finanțare (criterii de admisibilitate).
2. Verificarea eligibilității (criterii de eligibilitate).
3. Evaluarea proiectelor (criterii de relevanță și maturitate).

Informații suplimentare: http://www.posmediu.ro/axaprioritara2