ro hu

Finanțări
 

APEL pentru exprimarea interesului de a participa la activități de evaluare în cadrul Erasmus +
Data limită:  31 decembrie 2020
Data încărcării:  16 ianuarie 2014, 15:42:25
Grupul țintă:  Persoane fizice (287)
Domeniu:  Învățământ (52); Altele (76); Sfera civilă (29)
Țara:  Romania
Sursa:  www.anfpcdefp.ro

Agenția Națională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale (Agenția) asigură, în România, gestionarea descentralizată a Programului Uniunii Europene pentru educație, formare, tineret și sport ERASMUS +.

În acest context, Agenția lansează apel deschis pentru manifestarea interesului de a participa la activități de evaluare aferente procesului de selecție a propunerilor de proiecte și procesului de evaluare a rapoartelor, respectiv produselor realizate în cadrul proiectelor implementate și finanțate în Programul Eramus +.

Evaluările realizate de experți vor presupune analiza proiectelor pe baza unor criterii și completarea, în una dintre limbile de comunicare ale Comisiei Europene (engleză, franceză sau germană) sau în limba română, a unei grile de evaluare furnizată de Comisia Europeană.

Pentru asigurarea în condiții de eficacitate a activităților de evaluare, experții trebuie să îndeplinească următoarele criterii:
• să aibă cel puțin 4 ani de experiență profesională în domeniul de competență corelată cu obiectivele specifice ale acțiunii pentru care își manifestă interesul, respectiv ale tipului proiectelor evaluate ;
• să aibă capacități excelente de analiză, sinteză și redactare a unor comentarii pertinente în cel puțin o limbă de comunicare a Uniunii Europene (cel puțin nivelul B2, vezi CV Europass: http://europass.cedefop.europa.eu/en/documents/european-skills-passport/language-passport/templates-instructions) și în limba română ;
• să aibă capacitatea de a utiliza instrumente informatice pentru completarea și transmiterea on-line a evaluărilor ;
• să aibă experiență în managementul proiectelor de cooperare internațională ;
• să aibă disponibilitate pentru angajamente ocazionale, pe termen scurt.

Selecția experților:
Experții vor transmite prin poștă pe adresa

Agenția pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale
Calea Șerban Vodă nr. 133 etaj 3, sector 4, 040205, București

următoarele:

:: Curriculum vitae redactat în limba română, pe max. 6 pagini, în format Europass http://europass.cedefop.europa.eu/ro/documents/curriculum-vitae/templates-instructions subliniind aspectele relevante în relație cu programul Erasmus + http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/documents/erasmus-plus-programme-guide_en.pdf
:: Scrisoare de motivație redactată în limba engleză, franceză sau germană, de max. 2 pagini, din care să rezulte motivația interesului manifestat.
:: Documentele transmise vor fi datate și semnate și vor include și adresa email de corespondență.
:: Ulterior transmiterii celor două documente, Agenția va comunica înregistrarea acestora și va transmite prin email un proiect test împreună cu grila de evaluare, care va trebui completată și returnată Agenției prin email într-un interval clar precizat (de exemplu 72 ore).

Pe baza informațiilor transmise, Agenția va evalua și notifica ulterior prin email experții asupra includerii în baza de date a Agenției, bază din care se vor selecționa experți care vor acorda asistență tehnică în procese de evaluare, la diferite momente de timp.

Includerea în baza de experți nu atrage după sine solicitarea automată a expertului în procesele de evaluare, Agenția asignând experți din baza constituită în funcție de adecvanța competenței la specificitatea proiectelor.
Alocarea de proiecte în vederea evaluării propriu-zise este condiționată de participarea experților la sesiuni de formare / informare dedicate (in general, 2 sau 3 zile), desfășurate la sediul Agenției. Absența fizică de la sesiunile planificate exclude expertul din lista asignată sesiunii de evaluare respective.

Cheltuielile aferente participării la sesiunile de formare (transport, cazare, mese) vor fi acoperite de Agenție.

Data de expirare a bazei de experți rezultate din prezentul apel : 31.12.2020

Criterii de excludere:
Sunt excluși de la participarea la prezentul apel candidații care:
(a) au fost condamnați printr-o hotărâre cu valoare de res judicata a unei autorități competente a unui stat membru pentru un delict legat de conduita lor profesională;
(b) au comis în conduita lor profesională greșeli grave, demonstrate prin orice mijloc de care dispune Agenția;
(c) au fost condamnați printr-o hotărâre cu valoare de res judicata pentru fraudă, corupție, participare la o organizație criminală, spălare de bani sau participare la orice altă activitate ilegală în detrimentul intereselor financiare ale Uniunii Europene;
(d) intră sub incidența unei sancțiuni administrative pentru că se fac vinovați de declarații false în furnizarea informațiilor solicitate de Agenție, ca o condiție de participare la o procedură de selecție de proiecte sau nu au furnizat informațiile respective sau pentru că au fost găsiți vinovați de încălcarea gravă a obligațiilor ce le revin în baza unui contract finanțat de la bugetul de stat sau cel al UE;
Înainte de semnarea unui contract cu Agenția, experții trebuie să furnizeze o declarație pe propria răspundere care să ateste că nu se află în niciuna dintre situațiile de excludere enumerate mai sus. În cazul unor îndoieli, acestora li se poate solicita să furnizeze documente justificative privind neexcluderea.

Cod de conduită:
Activitatea evaluatorului va consta în participarea la evaluarea confidențială, echitabilă și imparțială a proiectelor, cu respectarea procedurilor descrise în documente specifice. Evaluatorul va lucra independent folosindu-și capabilitățile proprii pentru a furniza la timp și la înalt nivel calitativ rezultatele solicitate de Agenție.

Expertul va încheia un contract civil cu Agenția. Expertul trebuie să execute contractul la cele mai înalte standarde profesionale și va fi singurul responsabil pentru respectarea tuturor obligațiilor juridice care îi revin, în special a celor rezultate din dreptul muncii, din dreptul fiscal și din legislația socială.

În vederea garantării independenței experților în cadrul executării activităților încredințate, Agenția va solicita experților semnarea unei declarații prin care să confirme ca nu există niciun conflict de interese între activitățile, propunerile, rapoartele, fișierele, produsele și / sau rezultatele încredințate și activitățile lor trecute, prezente sau viitoare (un conflict de interese poate apărea în special ca rezultat al intereselor economice, al afinităților politice sau naționale, al legăturilor familiale sau emoționale sau al oricărei alte legături relevante sau al unui interes comun).

Pentru fiecare activitate încredințată, experții selectați trebuie să demonstreze o conduită etică ireproșabilă și trebuie să respecte confidențialitatea informațiilor și a documentelor la care vor avea acces. Expertul va semna un acord de confidențialitate care îl obligă pe expert să nu partajeze cu nicio terță parte, cu excepția personalului Agenției direct vizat, informațiile obținute sau produse de expert în ceea ce privește executarea activităților de evaluare. Expertul nu va discuta proiectele cu alți experți, cu excepția situațiilor special organizate de Agenție, nu va comunica sau relaționa cu organizațiile candidate și nu va divulga numele altor evaluatori cu care relaționează.

După încheierea activităților punctuale, expertul este solicitat să returneze Agenției rezultatele pentru care a fost contractat (grilele de evaluare) și să distrugă toate documentele sau fișierele rezultate în procesul de evaluare. Expertul nu poate utiliza conținutul propunerilor de proiecte sau informațiilor primite în timpul evaluării pentru activități didactice, de formare sau pentru a le arata unor terțe părți (colegi, studenți ș.a.).
Încălcarea regulilor de conduită va conduce la excluderea imediată din baza de experți.

Activitatea desfășurată de experți este remunerată conform grilei de mai jos.


Serviciu de evaluare prestat

Tarif echivalent în Lei / aplicație
:: propunere de proiecte prezentate în cadrul Acțiunii Cheie 1 - Proiecte de mobilitate (cu excepția celor care adresează domeniul EVS sau VET learners și staff) ; 180
:: propunere de proiecte prezentate în cadrul Acțiunii Cheie 1 - Proiecte de mobilitate care adresează domeniul EVS sau VET learners și staff); 225
:: propunere de proiecte prezentate în cadrul Acțiunii Cheie 2 - Parteneriate Strategice (cu excepția celor în care rezultatele finale conțin și produse intelectuale) ; 270
:: propunere de proiecte prezentate în cadrul Acțiunii Cheie 2 - Parteneriate Strategice în care rezultatele finale contin și produse intelectuale ; 540
:: propunere de proiecte prezentate în cadrul Acțiunii Cheie 3 225
   

Pentru informații referitoare la exprimarea interesului pentru evaluare în cadrul Programului Erasmus + vă rugăm să contactați pe dna. Irina SEVERIN telefonic la numărul 021 2010713 sau prin email la adresa