ro hu

Finanțări
 

Burse de studii in Serbia 2012-2013
Data limită:  22 decembrie 2011
Data încărcării:  1 decembrie 2011, 13:31:38
Grupul țintă:  Persoane fizice (287)
Tip:  Bursă (51)
Domeniu:  Învățământ (52)
Țara:  Romania
Sursa:  [roburse.ro]

Agenția de Credite si Burse de Studii vă aduce la cunostință oferta de burse acordate în baza Programului de colaborare în domeniile învățământului, stiinței si culturii între Guvernul României si Guvernul Federal al Republicii Federale Iugoslavia (adresa Direcției Generale Relații Internaționale si Afaceri Europene – Ministerul Educației, Cercetării si Tineretului din data de 31.10.2007) si adresei nr. N1/4960/24.08.2011 a Departamentului Comunicare, Unitatea Diplomație Culturală – Ministerul Afacerilor Externe, pentru anul universitar 2012-2013:

- 2 burse, pentru studii universitare de licență complete sau parțiale (cu durata între 3 si 9 luni);
- până la 20 luni de bursă, cu durata între 3 si 9 luni, pentru specializare, studii postuniversitare si doctorat;
- până la 5 burse pentru iugoslavistii români si studenții din iugoslavistică, la Centrul Internațional de Slavistică din Belgrad, în vederea participării la Conferința slavistilor de la Belgrad

Partea primitoare asigură:

- plata bursei si cazarea în cămine pentru elevi, studenți, doctoranzi, persoane primite la stagii de specializare si cursuri de vară, în conformitate cu reglementările interne în vigoare;
- transport intern necesitat de realizarea planului de studii sau a programului vizitei;
- asistență medicală gratuită, cu excepția bolilor cronice si a protezelor dentare .

Partea română asigură, în baza H.G. nr. 1070/2001, transportul internațional si o bursă în valută, ca supliment la bursa oferită de statul primitor (al cărei cuantum se aprobă anual prin ordin al ministrului educației, cercetării, tineretului si sportului).

CONDIȚII DE ELIGIBILITATE (trebuie îndeplinite cumulativ)

1. candidații sunt cetățeni români, cu domiciliul stabil în România.
2. candidații provin din instituții de învățământ acreditate din România / instituții organizatoare de studii universitare de doctorat din România / institute de cercetare aflate în subordinea M.E.C.T.S. si au, după caz, următoarea calitate:
a) elevi în clasa a XII-a;
b) studenți la studii universitare de licență / de masterat la învățământul de zi;
c) doctoranzi, forma cu frecvență;
d) cadre didactice titulare;
e) medici rezidenți, în perioada de rezidență finanțată de M.E.C.T.S.;
f) cercetători.
3. candidații au la momentul plecării la studii în străinătate, una din calitățile menționate la punctul 2.
4. candidații cunosc cel puțin o limbă străină acceptată de partea externă pentru stagiu.
5. candidații trebuie să îndeplinească si condițiile impuse de partea sârbă.

CONȚINUTUL DOSARULUI DE CANDIDATURĂ

Dosarul în limba română:

1. Formular de înscriere la concurs pentru o bursă acordată în cadrul acordurilor de colaborare bilaterală sau oferită în mod unilateral de alte state, pentru anul universitar 2012 – 2013 (www.roburse.ro).
2. Curriculum Vitae.
3. Proiect de studiu/cercetare/creație artistică care justifică, în 2-10 pagini, activitatea pe durata stagiului pentru care se solicită bursa, precum si aplicabilitatea acestuia în România, după terminarea stagiului de bursă în străinătate
4. Program de valorificare a cunostințelor dobândite în timpul stagiului de studii sau de cercetare în străinătate, pentru care se solicită bursa
5. Acordul conducerii instituției din rețeaua Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului si Sportului de unde provine candidatul, pentru obținerea unei burse de studii în străinătate, semnat de conducătorul instituției
6. Recomandări din partea a doi profesori universitari, personalități în domeniul în care se solicită bursa.
7. Listă de lucrări comunicate în țară si în străinătate (titlul, anul si locul comunicării)
8. Copii ale actelor de studii, autentificate de notarul public: foi matricole, situații scolare, diplome (bacalaureat, licență, studii aprofundate, master, doctorat), certificate.
9. Atestat sau certificat de cunoastere a unei limbi străine de circulație internațională sau a limbii străine acceptate de partea externă pentru stagiu.
10. Certificat medical eliberat de medicul de familie, care atestă faptul că persoana este declarată aptă pentru efectuarea stagiului de studii în străinătate.
11. Adeverința care atestă calitatea candidatului în anul universitar în curs.
12. Documentul privind acceptarea candidatului de instituții de învățământ superior sau institute decercetare afiliate universităților sau structurilor academice din statul respectiv, la studii sau stagii de cercetare, dacă este solicitat de partea externă.
13. Copie buletin de identitate sau carte de identitate.
14. Copie certificat de nastere si de căsătorie (dacă este cazul).
15. Copia pasaportului.
16. Copia chitanței sau a ordinului de plată, prin care s-a achitat taxa pentru procesarea dosarului.

Dosarul în limba statului primitor sau într-o limbă de circulație internațională:

1. Traducerea Curriculum Vitae.
2. Traducerea proiectului de studii/cercetare/creație artistică.
3. Recomandările din partea a doi profesori universitari, traducere autorizată (dacă sunt în limba română) sau în original.
4. Traducerea listei de lucrări.
5. Traducerea legalizată a actelor de studii.
6. Traducerea legalizată a certificatului medical.

Dosarul de candidatură complet se depune (direct sau prin curier) sau prin postă cu confirmare de primire la Registratura A.C.B.S. din strada Caransebes nr. 1, et. 7 (A.C.B.S. / Secretariat) sector 1, Bucuresti, până la data de 22 decembrie 2011.

Mai multe informatii: http://www.roburse.ro/docs/concursuri/lansare/Acord-bilateral/termen-2011-12-22/Serbia%20-%20acord%20bilateral%202012-2013%20Comunicat.pdf